Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI VE PSİKOTROP MADDELERLE İLGİLİ SUÇLAR VE UYGULAMALARI
Yazar Konu
Admin Çevrimdışı
Adalet Personeli
******
Admin Grubu

Yorum Sayısı: 56
Üyelik Tarihi: 06.01.2017
Yorum: #1
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI VE PSİKOTROP MADDELERLE İLGİLİ SUÇLAR VE UYGULAMALARI
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI VE PSİKOTROP MADDELERLE İLGİLİ SUÇLAR VE UYGULAMALARI DERS NOTLARI


A) UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE KAVRAMLARI:
Uyuşturucu maddenin neler olduğuna ilişkin iç hukukumuzda herhangi bir tanım yoktur, an-cak; genellikle uyuşturma özelliğine sahip maddeleri ifade eder; bunlara narkotik maddeler de de-nir.
Uyarıcı madde ise, keyif veren, kışkırtan, yatıştıran, uyanıklık sağlayan maddelerdir.
Tüm ülkelerde“uyuşturucu madde” kavramı, genellikle “uyarıcı maddeleri de” kapsayacak şekilde kullanılmaktadır.
1) UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDENİN TANIMI:
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan tanıma göre; merkezî sinir sistemini etkile-yerek fiziksel ve/veya ruhsal bağımlılık yaratan bitkisel kökenli ya da sentetik bütün maddeler uyuşturucu madde sayılır.
Uyuşturucu ile ilgili bu tanım uyarıcı maddeleri de kapsamaktadır. Başka bir anlatımla, “uyuşturucu madde” kavramı, “uyarıcı maddeyi de” kapsamaktadır.
Bağımlılık iki yönde gelişebilir:
a) Tek konulu bağımlılık: Zaman içinde, uyuşturucu maddenin dozajının artırılmasının zorunlu duruma gelmesi.
b) Çift konulu bağımlılık: Etkisinin hissedilmesi için, süreç içinde değişik uyuşturucu mad-deleri kullanma gereksinimi.
2) PSİKOTROP MADDE KAVRAMI, TANIMI
a) Psikotrop maddeler; esas etkisi ya da başlıca etkilerinden biri ruhsal durumu düzelten do-ğal ya da sentetik kimyasal maddelerdir.
b) PSİKOTROP MADDENİN TANIMI:
Psikotrop madde; "uyuşturucu madde sayılmayan, kötüye kullanıldığında uyuşturucu mad-delere benzer olumsuz etki yaratan sentetik ilaçlar ve diğer maddeler" olarak tanımlanabilir.
Bu maddeleri iki grupta toplamak mümkündür:
1- Asıl işlevi tedavi etmek olan ve az miktarda uyuşturucu madde içeren ilaçlar.
2-Uyuşturucu maddelere benzer olumsuz etki yaratan diğer doğal veya sentetik maddeler.
Türk Hukuku yönünden tanımı:
Psikotrop madde; "1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesinin eki I, II, III ve IV numa-ralı cetvellerde yer alan doğal veya yapay herhangi bir madde veya doğal ürün" demektir.

B- UYUŞTURUCU, UYARICI VE PSİKOTROP MADDELERLE İLGİLİ MEVZU-AT:
1) ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER:
a) Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi:
aa) İlk metin (Resmî Gazete: 11.05.1967):
Sözleşmenin 1. maddesinde kenevir, kenevir bitkisi, kenevir reçinesi, koka ağacı, koka yap-rağı, ekim, uyuşturucu madde, kaçakçılık, ithal, ihraç, imal, afyon, tıbbî afyon, afyon haşhaşı, haş-haş kellesi, haşhaş sapı, müstahzar, istihsal, stok, ülke, istihlak gibi kavramlar tanımlanmıştır.
Sözleşme ekindeki I ve II numaralı cetvellerde doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler; III ve IV numaralı cetvellerde ise uyuşturucu madde ihtiva eden müstahzarlar kimyasal formülleri ile birlikte gösterilmiş; 2. maddede bunların denetimine ilişkin kurallar öngörülmüştür.
Sözleşme ayrıca, uyuşturucu maddelerin elde edildiği doğal bitkilerin ekimi ve üretimi, uyuş-turucu maddelerin imali ve ticareti, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele, uyuşturucu madde müptelâlarının tedavisi, uyuşturucu madde suçları ile ilgili ceza hükümleri ile zapt ve müsadere gibi konuları düzenlemektedir.
Aşağıda yer alan 1972 Protokolü ile, Sözleşmenin bazı maddeleri değiştirilmiş ve Sözleşmeye bazı yeni maddeler eklenmiştir.
bb) Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesinin Tadiline İlişkin 1972 Protokolü (Resmî Gazete: 30.06.2001):
Türkiye 25.03.1972 tarihinde Protokol'ü imzalamıştır. Uzun bir gecikmeden sonra 26.04.2001 tarih ve 4659 sayılı Kanunla Protokol'ün onaylanması uygun bulunmuş; Protokol, Bakanlar Kurulu'nun 28.05.2001 tarih ve 2001/2577 sayılı kararı ile onaylanmış, 30.06.2001 tarih ve 24448 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır.
Protokol ile 1961 Tek Sözleşmesi’nin bazı maddeleri değiştirilmiş; sözleşmeye bazı maddeler eklenmiştir.
b) 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi (Resmî Gazete: 07.03.1981):
Sözleşme, Türkiye tarafından 22.02.1971 tarihinde imzalanmış, 2326 sayılı Kanun’la bu söz-leşmeye katılmamız uygun bulunmuş, 07.03.1981 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 30.12.1980 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile sözleşme katılmamız onaylanmış ve Sözleşme 07.03.1981 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak Türkiye açısından da yürürlüğe girmiştir.
Psikotrop maddeler, sözleşmeye ekli 4 cetvel halinde gösterilmiş, her cetvelde yer alan psikotrop maddelerin denetimi konusunda farklı hükümler öngörülmüş, cetvellerde değişiklik ya-pılmasının koşulları ve yöntemi belirtilmiştir.
Bakanlar Kurulu, 2313 sayılı Kanun’un verdiği yetkiyi kullanarak, sözleşme ekindeki cetvel I’de yer alan psikotrop maddelerin tamamı ile diğer cetvellerde yer alan psikotrop maddelerin bir bölümünü 2313 sayılı Kanun kapsamına almış; böylece, bunların TCK'nın 188 ve devamı maddeleri anlamında uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul edilmesini sağlamıştır. Bazı psikotrop maddeler ise Sağlık Bakanlığı tarafından yeşil reçeteye tabi tutulmuştur.
c) 1988 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Sözleşme (Resmî Ga-zete: 11.02.1996):
Sözleşme, Türkiye Hükümeti adına 20.12.1988 tarihinde imzalanmış, 22.11.1995 tarih ve 4136 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş ve Bakanlar Kurulunun 16.01.1996 tarihli kararı ile onaylanmış; 11.02.1996 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak Türkiye açısından bu tarihte yürürlüğe girmiştir.
II) ULUSAL MEVZUATIMIZ:
1) 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Resmî Gazete: 09.11.1982):
Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır (m. 58/2).
2) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
TCK’nın 188-192 ve 297. maddelerinde uyuşturucu madde suçları düzenlenmiştir.
3) 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönet-melikler:
a) 2313 sayılı Kanun (Resmî Gazete: 24 Haziran 1933):
24.06.1933 tarihinde yürürlüğe giren bu Kanun başlıca şu konuları düzenlemektedir:
1- Bazı uyuşturucu maddeler sayılarak bunların imali, ithali, ihracı ve satışı yasaklanmış ya da Sağlık Bakanlığı’nın denetimine bağlanmış (m. 1); bilimsel inceleme sonucu zararlı olduğu ve toksikomani (alışkanlık, tutku) yaptığı saptanan diğer uyuşturucu maddelerin Bakanlar Kurulu ka-rarı ile bu Kanun kapsamına alınabileceği belirtilmiştir (m. 19).
2- Bazı uyuşturucu maddelerin ancak Devlet tekeli altındaki fabrikalarda imal edilebileceği; imal edilen uyuşturucu maddenin, Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak izin üzerine Tekel idaresince ithal edebileceği; Tekel idaresince imal edilen uyuşturucu maddelerin, Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak izin üzerine bu idare tarafından ihraç edilebileceği belirtilmiştir (4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13).
3- Devlet tekeli altında olmayan uyuşturucu maddelerin, sadece eczane veya ecza ticaretha-nesi açmış eczacılarla, ecza ticarethanesi sahipleri tarafından, Sağlık Bakanlığı’ndan alacakları izin üzerine ithal veya ihraç edebilecekleri (m. 7-11); uyuşturucu maddelerin, Sağlık Bakanlığı’ndan alacakları izin üzerine ülke içinde sadece bu kimseler tarafından satılabileceği; bunlardan ecza ti-carethanelerinin sadece eczanelere, resmî kurumlara ve laboratuarlara toptan satış yapabilecekleri öngörülmüştür (m. 15, 16).
4- Ecza ticarethaneleri ve eczanelerce, alım satımını yaptıkları uyuşturucu maddelerin, öngö-rülen biçimde kayıt işlemlerini yapmaları gerektiği belirtilmiş (m. 16-18); satış ve kayıtla ilgili ku-rallara aykırılık durumları suç olarak kabul edilmiştir (m. 24, 25).
5- Esrar elde etmek için kenevir ekimi yasaklanmış (m. 3), başka amaçlarla kenevir ekimi ise izne bağlanmış (23/1); yasağa aykırı ya da izinsiz kenevir ekme ayrı ayrı suç olarak düzenlenmiştir (23/4).
6- Türk Ceza Kanunu’nun 188-191. maddelerinde yazılı suçların soruşturma ve yargılaması-nın 1918 sayılı Kanun (bu Kanunun yerini 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu almıştır) hükümlerine göre yapılması öngörülmüştür (m. 27/2).
7- Uyuşturucu maddelerin zaptı, bu maddelerden örnek alınarak laboratuarlarda incelenmesi, bunların saklanması ve müsaderesi, müsadere edilenlerin ilgili yerlere teslimi ve imhası konularında hükümler konmuş; bu konuların yönetmelikle (21.11.1982 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik) dü-zenleneceği belirtilmiştir (m. 20, 21).
8- 19.11.1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayılı Kanun’la eklenen ek 1. madde uyarınca;
aa) 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ekindeki I ve II numaralı tablolar ile bu tabloların değişikliklerinde yer alan maddelerin (uyuşturucu ve psikotrop madde imalinde kullanılan kimyasal maddelerin) imali, ithali, ihracı, nakli, bulundurulması, alımı ve satımı Sağlık Bakanlığı’nın iznine bağlanmıştır (Ek m. 1/1).
bb) Sözü edilen maddelerin izinsiz olarak imali, ithali ve ihracı, nakli, bulundurulması, alın-ması veya satılması suç kabul edilmiştir (Ek m. 1/3, 1/4).
cc) Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin imalinde kullanmak amacı ile veya kullanılacağı bi-linerek gerekli teçhizat ve diğer malzemeyi imal, ithal veya ihraç etmek, nakletmek, bulundurmak, almak veya satmak suç olarak öngörülmüştür (Ek m. 1/4).
b) 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (Resmî Gazete.: 21.11.1982):
c) Kenevir Ekimi ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete: 21. 10.1990):
d) 2313 sayılı Kanun’un 19. Maddesi Uyarınca Çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları:
Bakanlar Kurulu, 2313 sayılı Kanun’un verdiği yetki uyarınca, değişik tarihlerde birçok uyuşturucu maddeyi 2313 sayılı Kanun kapsamına almıştır.
h- 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun, İlgili Yönetmelik ve Bakanlar Kurulu Kararı
4) 3298 sayılı Kanun (Resmî Gazete: 19.06.1986)
19.06.1986 tarihinde yürürlüğe giren bu Kanun, başlıca aşağıdaki konuları düzenlemiştir:
Bazı uyuşturucu maddeler sayılmış, bunların alımı, satımı, imali, ithali ve ihracı Bakanlar Kurulu’nun denetimine bırakılmış (m. 1/1); kullanılmasının zararlı olduğu ve toksikomani yaptığı belirlenen diğer doğal veya yapay maddelerin de Bakanlar Kurulu kararı ile bu Kanun kapsamına alınabileceği belirtilmiştir (m. 1/3).
4. maddede ham afyon, hazırlanmış afyon, tıbbî afyon ve karışımlarının Türk Ceza Kanu-nu’nun uygulamasında uyuşturucu madde sayılacağı, izinsiz ham afyon üretenler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 188 ve sonraki maddelerinin uygulanacağı açıklanmıştır.
i) Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete: 04.05.1988)
j) Uyuşturucu Maddelerin Alımı, Satımı, İmali, İthali ve İhracı ile İlgili Esaslara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı (Resmî Gazete: 17.05.1987)
k) Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Destekleme Alımı ve Satışı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararları.
Sonuç olarak üst bölümde anlatılanlara göre; bir maddenin TCK’ nın 188/3 ve 191. maddeleri kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde olup olmadığı nasıl belirlenir?
Öncelikle ele geçirilen şüpheli maddenin bilimsel analiz yapabilecek uzman bir kurum ya da kuruluşa (Adli Tıp Kurumu, Polis Kriminal Laboratuarı, Jandarma Kriminal Laboratuarı) gönderilerek; içerdiği etken maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile bilinen kimyasal adları, bu madde yada içeriğindeki maddelerin uyuşturucu yada uyarıcı madde niteliğinde olup ol-madığı ve uyuşturucu yada uyarıcı madde sayılmasının yasal dayanakları, sorulmalı düzenlenen raporda kimyasal adı ve özellikleri belirtilen madde ;

2313 sayılı Kanun’un 1, 2 ve 3. maddelerinde; 3298 sayılı Kanun’un 1 ve 4. maddele-rinde, ülkemizin imzalayarak taraf olduğu ve kanunla onaylanıp Resmi Gazete de yayınla-narak yürürlüğe girmiş uluslararası sözleşmelerde yer alması nedeniyle veya 2313 ya da 3298 sayılı kanunların verdiği yetkiye dayanan Bakanlar Kurulu kararlarında yer alıyorsa TCK’nın 188/3 ve 191. maddesi kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı maddedir.
5- 2559 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu (Resmî Gazete: 14.07.1934):
6- 2803 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ve İlgili Yönetmelik:
7- 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ve İlgili Tüzük:
8- 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbî Müstahzarlar Kanunu (Resmî Gazete: 26.05.1928):
9- 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun (Resmî Gazete: 24.12.1953):
10- 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevî Maddelerin Satıldığı Dükkânlara Mahsus Kanun ve İlgili Yönetmelik:
11- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (Resmî Gazete: 31.03.2007- 26479)
12- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu (Resmî Gazete: 12.04.1991)
Madde 5 (Değişik: 29/6/2006-5532/4 md.)
13- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (Resmî Gazete: 12.10.1983)
14- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
15- 5584 sayılı Posta Kanunu (Resmî Gazete: 14.03.1950)
Tıbbî veya bilimsel bir amaç için yetkili kişi veya kuruluşların gönderdikleri hariç olmak üzere, uyuşturucu maddelerin posta ile gönderilmesi yasaklanmıştır
16- 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili Yönet-melikler:
17- 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu (Resmî Gazete: 15.05.1971):

C) UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARI TÜRK CEZA KANUNUN HANGİ MADDELERİNDE DÜZENLENMİŞTİR ?
Uyuşturucu madde suçları 5237 Türk Ceza Kanunu'nun 188-192 ve 297. maddelerinde dü-zenlenmiştir.
Bu suçları dört grupta toplamak mümkündür:
1- Uyuşturucu madde temin etme suçları,
2- Uyuşturucu madde kullanma veya kullanmak amacı ile uyuşturucu madde bulundurma su-çu,
3- Sahte reçete ile uyuşturucu madde alma suçu.
4- Uyuşturucu maddeyi ceza infaz kurumları veya tutukevlerine sokma ya da bu yerlerde bu-lundurma veya kullanma suçu.

1) UYUŞTURUCU MADDE TEMİN ETMEK SUÇLARI (TCK 188):
1- İmal etmek (TCK 188/1):
Kanunlarımızda uyuşturucu madde imal etmenin tanımı yapılmamıştır. Ancak, Ülkemizin ta-raf olduğu 1961 Tek Sözleşmesinin 1. maddesinde yer alan imal ve ilgili diğer terimlerin anlamla-rına bağlı kalınarak uyuşturucu madde imal etme; "en az iki farklı maddenin kimyasal tepkimeye sokulması sonucu, bunlardan değişik nitelikte ve uyuşturucu özelliği bulunan yeni bir madde elde edilmesi veya bir uyuşturucu maddenin başka bir uyuşturucu maddeye dönüştürülmesi ya da bir uyuşturucu maddenin arıtılması" işlemidir. Buna göre;
Uyuşturucu madde imal etme üç biçimde olabilir:
a) Başlı başına uyuşturucu madde olmayan iki ya da daha çok maddenin, kimyasal tepkimeye sokulması sonucu, bunlardan farklı nitelikte ve uyuşturucu özelliği olan bir maddenin elde edilmesi.
Örnek: Değişik maddelerden yapay (sentetik) olarak, meperidin, metadon, sufantanil gibi uyuşturucu maddelerin elde edilmesi.
b) Yapay veya doğal olarak elde edilen bir uyuşturucu maddenin, hangi biçim ve yöntemle olursa olsun başka bir uyuşturucu maddeye dönüştürülmesi.
Örnek: Ham afyonun morfine ya da morfinin eroine dönüştürülmesi.
c) Bir karışım içindeki uyuşturucu maddenin (damıtma, elektroliz ya da flotasyon gibi yön-temlerle), arıtılması, başka bir anlatımla saflaştırılması.
Örnek: Eroinin, damıtma yöntemi ile saflaştırılması(Saflık oranının artırılması.)

NOT :1961 Tek Sözleşmesinin Tanımlar başlıklı 1. maddesindeki düzenleme:
1961 tek sözleşmesi’nin 1. maddesinin (n) bendinde “<<İmal>> deyimi: istihsal (üretim) hariç, uyuşturucu madde elde edilmesini mümkün kılan bütün işlemleri ifade eder. Ve uyuştu-rucu maddelerin arıtılması ve diğer uyuşturucu maddelere dönüştürülmesi işlemlerini kapsar.”
1961 tek sözleşmesinin 1. maddesinin (t) bendinde “<<istihsal>> deyimi: afyon, koka yap-rağı, kenevir ve kenevir reçinesi veren bitkilerden bunların toplanması ameliyesini (işlemini) ifade eder.” Biçiminde tanımlanmıştır.
Sonuç:
Üstte anlatılanlara göre kenevir bitkisinin yetiştirilmesi, toplanıp kurutulup elemek suretiyle sapçık ve tohumlardan ayrılıp toz esrar haline getirilmesi imal sayılacak mıdır ?
Kenevir bitkisinin yetiştirilmesi, yapraklarının toplanıp kurutulması ya da yapraklarındaki reçinenin toplanması imal değil üretimdir. Kenevir bitkisinin yapraklarının ufalanıp elenmesi, sapçık ve tohumlardan ayrılması, sonuçta toz duruma getirilmesi sadece fiziksel durumun değiştirilmesidir, fiziksel durumu değiştirme imal sayılmaz.

2- İthal etmek (TCK 188/1):
Uyuşturucu madde ithal etme: Uyuşturucu maddenin, ülke dışından Türkiye’ye sokulması-dır.
Dairemizin kabulüne göre;
a) İthal suçu, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin havadan, denizden ve karadan belirlenen ül-ke sınırlarından içeriye sokulmasıyla tamamlanır. İthal suçu neticesi harekete bitişik bir suç olup, hareketi bölümlere ayırmak mümkün olmadığından, bu suça eksik veya tam teşebbüs mümkün değildir.
b) Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ülkemizden transit olarak geçirilmesi durumunda ithal suçu değil, nakletme suçu oluşur. Burada, uyuşturucunun ülkemizde bırakılıp bırakılmayacağı önem arz etmektedir. Örneğin, İran uyruklu birisinin, İran şirketine ait TIR aracı ile Hollanda’ya yük taşımakta iken afyon sakızını kullandığı TIR aracına Tahran’da yükleyen kişinin, yasal yükü ile Hollanda’ya gitmek üzere Türkiye’ye giriş yaptığı Gürbulak sınır kapısında risk kriterleri kap-samında değerlendirme yapılarak, TIR aracında yapılan aramada uyuşturucu maddenin bulunması halinde, el konulan uyuşturucu maddenin Türkiye’de bırakılacağına dair bir delil bulunmaması nedeniyle, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 04.04.1983 tarih ve 1983/5-30-157 sayılı kararında kabul edildiği gibi eylemi ithal olmayıp “transit geçiş” olarak değerlendirilmesi gerekecektir.
c- İthal suçunun oluşabilmesi için, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ithal eden kişinin bunu kendi kişisel kullanımı için değil, başkasına satmak veya vermek için ithal etmiş olması gerekir. Kişisel kullanımı için ithal etmiş ise, ithal suçu oluşmaz; kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçu meydana gelir. Sanık yurt dışından kokain dahi getirse miktar itibariyle az ve kendisinin kullanımı için getirdiğinin anlaşılması gerekecektir.
Konuya ilişkin kararlar:
a) İran uyruklu sanığın bir İran şirketine ait TIR aracı ile Hollanda’ya yük taşımakta iken 54377 gram afyon sakızını kullandığı TIR aracına Tahran’da yüklediği, yasal yükü ile Hollan-da’ya gitmek üzere Türkiye’ye giriş yaptığı Gürbulak sınır kapısında risk kriterleri kapsamında değerlendirme yapılarak TIR aracında yapılan aramada uyuşturucu maddenin bulunduğu, el konulan uyuşturucu maddenin Türkiye’de bırakılacağına dair bir delil bulunmadığı, olayın Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 04.04.1983 tarih ve 1983/5-30-157 sayılı kararında kabul edildiği gibi ‘transit geçiş olarak değerlendirilmesi gerektiği, mahkemenin eylemi nitelendirmesinin oluşa uygun olması karşısında tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir. (10. CD, 23.11.2005, 2005/8813-16975)

b) 19.12.2002 tarihli olay tutanağı içeriğine sanığın savunmasına ve tüm dosya kapsamına göre; sanığın yurt dışından, on gün önce getirdiği suça konu uyuşturucu maddeyi görevli polis memuruna satmak isterken yakalandığı olayda, daha ağır cezayı gerektiren ithal suçuna ilişkin normun satma suçuna ilişkin normu tükettiğinin ve ithal etmek fiili gerçekleştirilirken ticaret kas-tının da oluştuğunun kabul edilmesi, bir normun diğeri tarafından tüketilmesi ilkesi gereğince ithal suçundan cezalandırılması, satmak suçuna ilişkin eylemin cezalandırılmayan sonraki fiiller olduğu kabul edilmekle; aradan geçen süre de nazara alınarak, sanığın ithal fiilinden sonra eyleminin hu-kuki ve fiili kesintiye uğramadığı, ithal eyleminden sonra satmak suçuna yönelik yenilenen kastının bulunmadığının anlaşılmasına göre; açılan kamu davasının 5271 sayılı CMK’nın 223/7. maddesi (1412 sayılı CMUK’nın 253. maddesi) uyarınca reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde satmak suçundan da ayrıca hüküm kurulması, yasaya aykırı. (10. CD, 08.02.2006, 2005/17549- 2006/1699)

c) Suça konu uyuşturucu maddenin gümrük giriş ve pasaport işlemlerinden sonra, İran’dan Türkiye’ye giriş yapıp gümrük sahası içine gelen otobüsün gizli bölmesinde ele geçirilmiş olması karşısında, uyuşturucu madde ithal etmek suçunun tamamlandığı gözetilmeden, 5237 sayılı TCK’nın 35/2. maddesi uygulanarak cezadan indirim yapılması; karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. (10. CD, 19.12.2006, 2006/13242-14525)

d) Uyuşturucu madde ithal etme suçu, kural olarak, uyuşturucu maddenin ülke sınırından içeri sokulması ile tamamlanır. Ancak, suçun faili uyuşturucu maddeyi gizlemeden gümrük görevlilerine kendiliğinden bildirdiği takdirde, istisna olarak, failin ithal kastının bulunmadığı ve eyleminin uyuşturucu madde bulundurma ve nakletme suçunu oluşturduğu kabul edilir. (10. CD, 19.11.2008, 2007/5799- 2008/17108)

e) İran uyruklu sanıkların kullandıkları TIR aracına yükledikleri uyuşturucuyu yasal yükleri ile birlikte Türkiye’den zorunlu olarak geçip Almanya’ya götürmek isterlerken Pendik Ro-Ro liman sahasında yapılan kontrolde yakalandıkları, suça konu uyuşturucunun ülkemizde bırakılacağına dair bir kanıt bulunmadığı, uyuşturucunun Türkiye’den transit olarak geçirilmekte olduğu an-laşıldığından sanıkların eylemlerinin uyuşturucu madde nakletmek suçunu oluşturacağı gözetilme-den yazılı gerekçe ile uyuşturucu madde ithal etmek suçundan hüküm kurulması yasaya aykırı. (10. CD, 17.12.2009, 2009/11909-19481)

f) Uyuşturucu madde ithal etme suçunun ülke sınırlarına girildiği anda tamamladığı göze-tilmeden, teşebbüs aşamasında kaldığının kabulü ile eksik ceza tayini, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır... (10. CD, 17.02.2010, 2009/9716- 2010/3619)

g) Türkiye'de ikameti bulunmayıp, transit geçiş yapacak biçiminde İran'dan getirdiği uyuştu-rucu nitelikteki 1.821 gram metamfetamini maddesini Endonezya'ya götürmek isterken havaalanın-da yakalanan İran uyruklu sanığın eyleminin, uyuşturucu madde nakletme olduğu gözetilmeden, yazılı biçimde karar verilmesi yasaya aykırı, (10. CD, 24.05.2011, 2011/5368 E)

3- İhraç etmek (TCK 188/1):
Uyuşturucu madde ihraç etme: Uyuşturucu maddenin, Türkiye’den ülke dışına çıkarılması-dır.
Gümrük kapısı dışındaki çıkışlarda, ihraç suçuna teşebbüs mümkün değildir. Ülke sınırı ge-çilmiş ise suç tamamlanmıştır. Sınır geçilmemiş ise, ihraç suçuna teşebbüs olmaz, fiil bulundurma ve nakletme suçunu oluşturur.
İhraç suçu genel olarak 2 biçimde oluşmaktadır.
a) Götürüldüğü yerde yakalanmasından sonra, uyuşturucunun Ülkemizden ihraç edildiğinin saptanması üzerine, o yer polisi tarafından, interpol aracılığıyla yapılan bildirim ile ihraç suçunun ortaya çıkması,
b) Ülkemiz gümrüklerinden çıkış yapılacağı esnada yapılan kontroller sırasında uyuşturucu-nun ele geçirilmesi,
Genel olarak ihraca teşebbüs mümkün değil iken, gümrüklerden çıkışlarda ihraç suçuna te-şebbüs mümkündür. Buna göre;
a) Fail gümrük memuruna yasak eşyası olmadığına ilişkin beyanda bulunmuş, ancak ülke sınırından çıkmadan yakalanmış ise, ihraç suçu teşebbüs aşamasında kalmıştır.
b) Fail gümrük memuruna beyandan önce yakalanmış ise, henüz ihraç suçunun icra hareketleri başlamadığından ihraç suçuna teşebbüs söz konusu olmaz; ancak eylem bulundurma ve nakletme suçunu oluşturur.
Örneğin Bulgaristan'a götürülmek üzere aracın zulasına yerleştirilen uyuşturucu Edirne'de gümrüğe gelmeden yakalanırsa eylemin icrai hareketlerine başlanılmadığı için, ihraç değil nakil olacaktır.
Konuya ilişkin kararlar:
a) Olay tutanağı ve tanık beyanlarından sanık M’nin gümrük sahasına girmeden polis kont-rolünde yakalandığı nazara alınmadan sanığın tamamlanmış olan uyuşturucu nakli suçu yerine uyuşturucu ihracına teşebbüs suçundan cezalandırılması yasaya aykırıdır. (10. CD, 15.04.1996, 1996/3644-3967)

b) Sanığın suça konu uyuşturucu madde ile Atatürk Havalimanı gidiş katı kontrol nokta-sında yakalanmış olması ve tüm dosya kapsamına göre, eyleminin uyuşturucu madde ihracına teşebbüs aşamasında kalmış olduğu değerlendirildiğinde; biri ihraca teşebbüs diğeri tamam-lanmış nakletme olmak üzere iki ayrı suçu işlemiş olacağından; TCK’nın 44. maddesi gereğince, tamamlanmış nakletme suçundan uygulama yapılıp belirlenecek sonuç ile ihraca teşebbüs suçundan yapılan uygulama ile belirlenen sonucun karşılaştırılması ve daha ağır sonuç doğuran suç esas alınarak hüküm kurulması gerekirken belirtilen nitelikte somutlaştırma ve karşılaştırma yapılmadan yazılı şekilde karar verilmesi Yasaya aykırıdır. (10. CD, 11.02.2010, 2010/9695-2910)

c) Suça konu uyuşturucu maddeyi kargo ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderdiği anlaşılan sanığın eyleminin, TCK’nın 188/1. maddesinde yazılı uyuşturucu madde ihraç etmek suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi yasaya aykırıdır. (12.02.2008, 2007/22546- 2008/2193)

4- Satmak (TCK 188/3):
Uyuşturucu madde satma: Bir kimsenin, maliki ya da zilyedi olduğu uyuşturucu maddeyi bedel karşılığı başkasına devretmesidir. En çok işlenen suç şeklidir.

5- Satışa arz etmek (TCK 188/3):
Uyuşturucu maddeyi satışa arz etme: Bir kimsenin, maliki ya da zilyedi olduğu uyuşturucu maddeyi, satma iradesini açığa vuran herhangi bir davranışta bulunmasıdır.

6- Satın almak (TCK 188/3):
Uyuşturucu madde satın alma: Bir kimsenin, malikinden ya da zilyedinden, uyuşturucu maddeyi, kullanma ihtiyacı dışında bir amaç için, bedel karşılığında devralmasıdır.
Konuya ilişkin karar:
Sanığın, önceden tanıştığı Trabzon’daki kişi ile anlaşarak, bildirdiği hayalî bir kişi adına oto-büsle esrar göndermesini istediği, bu kişi tarafından koli içine konulan esrarın anlaşmaya uygun biçimde otobüsle Samsun’a yollandığı, otobüs yazıhanesine telefon eden sanığın, uydurduğu bu isme gönderilen kolinin geldiğini öğrendiği, henüz sanık tarafından yazıhaneye gidilip alınmadan görevlilerce içinde esrar bulunan kolinin ele geçirildiği, böylece esrarın sanığın tasarruf alanına girdiği ve satın alma ya da devralma suçunun tamamlandığı gözetilmeden, TCK’nın 61. maddesi gereğince cezadan indirim yapılması, yasaya aykırı. (10. CD, 08.04.1996, 1996/3157-3613)

7- Bulundurmak (TCK 188/3):
Uyuşturucu madde bulundurma: Bir kimsenin, kendisine ya da başkasına ait uyuşturucu maddeyi, kullanma dışında bir amaçla, fiil ve/veya hukukî egemenliği altında tutmasıdır.
Suçun faili, uyuşturucu maddeyi kullanmak amacı ile bulunduruyorsa, TCK'nın 191. madde-sinde yazılı kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçu oluşur. Bu suçun kullanma dışında bir amaç için (satmak, başkasına parasız vermek gibi) bulunduruyorsa, TCK'nın 188/3. maddesinde öngörülen uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçunu işlemiş olur.
Kullanmak için bulundurduğu uyuşturucu maddeyi, başkasına da ikram ederek onlarla birlikte içenin kastı, maddeyi başkasına verme olmadığından, eylem uyuşturucu temin olmayıp, kullanma olacaktır. Örneğin; aynı odada esrarlı sigaranın elden ele dolaştırılması suretiyle tüketilmesinde uyuşturucu madde ticareti olmayıp, kullanma olacaktır.
Konuya ilişkin karar:
Diğer sanıklar Fırat ve Orhan ile birlikte uyuşturucu madde kullanmaya karar verdikten sonra aralarında toplamış oldukları para ile sanık Yusuf aracılığıyla satın aldığı uyuşturucu maddeyi bir otel odasında diğer sanıklarla birlikte kullanmak üzere iken yakalandığı olayda, uyuşturucu madde temin etmek ya da ticaretini yapmaya yönelik kasıtla hareket ettiği saptanamayan sanığın, uyuşturucu maddeyi kullanmak için bulundurduğu gözetilmeden, uyuşturucu madde ticaret yapma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi,(10. CD, 26.12.2006, 2006/3941-14975)

Failin, uyuşturucu maddeyi hangi amaçla bulundurduğu nasıl belirlenecektir ?
a- Failin, uyuşturucu maddeyi, kullanma dışında bir amaçla bulundurduğunu gösteren hare-ketlerinin olup olmadığı,
b- Uyuşturucu maddenin miktarı,(net 1 kilo esrar yıllık kullanım miktarı olarak kabul ediliyor)
c- Uyuşturucu maddenin bulunduğu paketlerin biçimi ve sayısı,
d- Uyuşturucu maddenin bulundurulduğu yerin özellikleri,
e- Uyuşturucu madde kullanma alışkanlığının bulunup bulunmadığı,
f- Failin, geçimini sağladığı bir işi veya geliri olup olmadığı,
g- Failin, yasal olarak elde ettiği gelirinin üzerinde bir yaşam düzeyi olup olmaması,
h- Failin, daha önce uyuşturucu madde suçundan hükümlü olup olmaması,
Hangi amaçla bulundurduğunu gösteren bir belirti olabilir.

8- Başkasına bedelsiz vermek (TCK 188/3):
Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi bedelsiz verme: Bir kimsenin, kendisine ait uyuşturucu veya uyarıcı maddenin mülkiyetini ya da zilyetliğini, bedel almadan başkasına aktarmasıdır. Be-delsiz olarak verilmesi suçun sübutuna etki etmeyecek bir durumdur.

9- Bedelsiz kabul etmek (TCK 188/3):
Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi bedelsiz kabul etme: Bir kimsenin, başkasına ait uyuştu-rucu maddenin mülkiyetini ya da zilyetliğini, bedel ödemeden üzerine almasıdır. Kullanım sınırının üzerindeki uyuşturucunun bedelsiz olarak alınması da suçu oluşturacaktır.

10- Sevk etmek (TCK 188/3):
Uyuşturucu maddeyi sevk etme: Bir kimsenin, maliki veya zilyedi olduğu uyuşturucu mad-deyi, kullanma dışında bir amaçla bulunduğu yerden başka bir yere, bir başkası aracılığı ile gön-dermesi, yollamasıdır.
Posta veya kargo ile gönderme de sevk etmektir.

11- Nakletmek (TCK 188/3):
Uyuşturucu madde nakletme: Bir kimsenin, kendisine veya başkasına ait uyuşturucu mad-deyi, kullanma dışında bir amaçla bulunduğu yerden başka bir yere, götürmesi, taşımasıdır.
Kısaca belirtmek gerekirse; uyuşturucu maddeyi gönderen kişi sevk eden, götüren kişi ise nakledendir.

Konuya ilişkin kararlar:
a) Sanık hakkında, İstanbul’dan Erzincan’a uyuşturucu hap getireceği ihbarında bulunulması üzerine, sanığın yolcu olarak bulunduğu otobüste yakalandığı; elinde bulunan poşette, bir çorabın içine konulmuş olarak suça konu uyarıcı hapların ele geçirildiği ve bu hapların İstanbul’da bulunan M. K. isimli kişiden alınarak H. K.’ya teslim edilmek üzere getirildiği, böylelikle sanığın yüklenen suçu işlediği dosyadaki belge ve bilgilerden anlaşıldığı halde, sanık hakkında, uyuşturucu madde nakletmek suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması gerekirken, beraat kararı verilmesi yasaya ay-kırıdır. (10. CD, 22.10.2008, 2006/8557- 2008/15324)
b) İnfaz koruma memuru olan sanığın, içinde esrar olan poşeti cezaevi bahçesinden alarak giriş kapısına geldiği, nöbetçi jandarma erinin şüphelenerek poşete baktığı ve içinde esrar olduğunu anladığı, bunun üzerine sanığın süratle uzaklaşarak, poşet içindeki esrarı cezaevi duvarından aşağı döktüğü, dökülen esrarın görevliler tarafından toplandığı anlaşıldığından, esrarı cezaevinde yatan hükümlü veya tutuklu kişiye götürüp teslim edeceği kabul edilen sanığın, uyuşturucu madde nakletme suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı, ancak seçimlik hareket niteliğindeki uyuşturucu madde bulundurma suçunun tamamlandığı gözetilmeden TCK'nın 61/1. maddesinin uygulanması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni sayılmamıştır. (10. CD, 08.05.2003, 2002/28274- 2003/10657)

II) BAŞKASININ UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMASINI KO-LAYLAŞTIRMAK SUÇU (TCK 190/1):
Başkasının uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasını kolaylaştırmak:
Başkasının uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;
a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlamak,
b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak,
c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi vermek,

III) UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI ÖZENDİRMEK SUÇU (TCK 190/2):
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirmek veya bu nitelikte yayın yapmak.
IIII) KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK SUÇU (TCK 191):
Uyuşturucu madde kullanma suçu son dönemde oldukça yaygınlaşmış haldedir. Bu suçtan mahkum etmek için mutlaka ya üzerinde esrar ele geçirilmeli ya da kan veya idrar tahlili sonucu kullanıcı olduğunun saptanması gerekmektedir. Ancak, mahkemeler bu duruma dikkat etmeden sadece kullandım beyanı yeterli kabul edilip, cezalandırılma yoluna gidilmektedir. Bu hususa dik-kat edilmelidir.
Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurtulmak için, ele geçirilen suç konusu uyuştu-rucu maddeyi kullanmak için bulundurduğunu söyleyen sanık hakkında hem kullanma hem de uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan dava açılmış ise; sübut bulan uyuşturucu madde ticareti suçunu gizlemek ve cezasından kurtulmak için söylediği kabul edilip, kullandığı da teknik yön-temlerle belirlenemez ise uyuşturucu madde kullanma suçundan açılan davadan beraat verilmelidir.
Ticaret yaparken suçüstü yakalanan sanığın, hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan soruşturma yapılmadığı aşamada, uyuşturucu madde kullandığını da belirtmesi halinde TCK'nın 192/2. maddesi uyarınca ceza tertibine yer olmadığı kararı verilmelidir. Bu husus beraat verilmesi ile karıştırıldığından dikkat edilmelidir.
Konuya ilişkin kararlar:
a) Uyuşturucu madde ticareti yapma suçu sübut bulan sanığın, bu suçu gizlemek ve cezasın-dan kurtulmak için, suç konusu uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla bulundurduğunu belirttiği, sanığın uyuşturucu madde kullandığının teknik yöntemlerle de belirlenmediği gözetilmeden, atılı suçtan beraatine yerine yazılı biçimde karar verilmesi, (10. CD, 10.05.2011, 2010/32997 Esas)
b) Evinde yapılan arama sonucu bir poşet içinde 12,5 gramdan ibaret esrar bulunması ne-deniyle, sanık hakkında bu esrarı hem satmak hem de kullanmak için bulundurduğu gerekçesiyle uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçlarından dava açılmış, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan beraat, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkûmiyet kararı verilmiş ve beraat kararı temyiz edilmemiş ise de; tüm aşamalarda suç konusu esrarı satmak için değil, kullanmak için bulundurduğunu söyleyen sanığın savunmasının aksine, muhbirin soyut ihbarı dışında delil bulunmadığı, tek olan fiilin bütünüyle “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suçun niteliği yanlış belirlenerek yazılı biçimde hüküm kurulması,(10. CD, 21.06.2011, 2010/28975 Esas)
a) Satın alma, kabul etme veya bulundurma amacı:
Sanık uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kendi kişisel kullanımı için satın alır, kabul eder veya bulundurursa, TCK'nın 191. maddesinde yer alan suç oluşur. Kullanma dışında bir amaç için satın alır, kabul eder veya bulundurursa TCK'nın 188. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen suç oluşur.
Konuya ilişkin kararlar:
a) Evinde ele geçen 4,92 gramdan ibaret esrarı kullanmak için bulundurduğunu belirten sa-nığın savunmasının aksine, sözü edilen uyuşturucu maddenin ticaretini yaptığına ilişkin her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçu yerine, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkûmiyetine ka-rar verilmesi yasaya aykırı. (10. CD, 21.01.2010, 2009/5405- 2010/710)

b) Sanığın, evinde ele geçirilen 25,58 gramdan ibaret esrarı, kullanmak için bulundurduğuna ilişkin savunmasının aksine, X muhbirin soyut ihbarı dışında, satmak için ya da başka amaçla bulundurduğuna ilişkin, kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı, sanığın eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı biçimde hüküm kurulması yasaya aykırı. (10. CD, 22.01.2010, 2010/229-714)

c) Sanıkların birlikte seyir halinde bulundukları motosiklette şüphe üzerine yapılan arama sonucu ele geçirilen 9,28 gramdan ibaret esrarı, kullanacaklarına ilişkin savunmalarının aksine, başka amaçla bulundurduklarını gösteren kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma yerine, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkûmiyetlerine karar verilmesi yasaya aykırı. (10. CD, 27.01.2010, 2009/190- 2010/1445)

d) Olay ve yakalama tutanağına, tutanak düzenleyici tanıkların anlatımlarına ve savunmalara göre; sanığın olay günü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkûm olan diğer sanık Hacı’dan kullanmak amacıyla uyuşturucu temin etmek için, önceden bildiği cep telefonu numara-sından aradığında, bu sırada Hacı’yı yakalamış bulunan görevliler tarafından durumdan şüpheleni-lerek telefona cevap verildiği, sanığın Hacı ile görüştüğü düşüncesi ile uyuşturucu alımı ve randevu yerinin tespitine ilişkin konuşmayı gerçekte görevliyle yapmasının ardından, kararlaştırılan yere geldiğinde, güvenlik görevlilerince yakalandığı; suç konusu uyuşturucu maddeye daha önce gö-revliler tarafından elkonulmuş olduğundan, sanığın zaten almasına olanak bulunmadığı, bu nedenle işlenemez suçun söz konusu olduğu ve buna bağlı olarak sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında beraat yerine mahkûmiyet hükmü kurulması yasaya aykırı. (15.02.2010, 2009/2548- 2010/3279)

e) Başka bir soruşturma kapsamında şikâyetçi olarak ifade veren sanığın annesinin, sanığın cebinde kınaya benzer bir madde bulduğunu ve yaktığını; sanığın da, merak ettiğinden başkasından almış olduğu esrarı annesinin cebinden alıp yaktığını belirttiği; ancak, sanığa ait herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçirilemediği gibi, bu maddeleri kullandığına ilişkin tıbbi bir bulguya da ulaşılamadığı, böylelikle, soyut ikrarı dışında, sanığın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçunu işlediğine ilişkin şüpheden uzak ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, beraat yerine mahkûmiyet hükmü kurulması yasaya aykırı. (10. CD, 29.11.2010, 2008/6322- 2010/24745)

f) Dosya kapsamına göre; başka suçlardan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcılığında verdiği ifadesinde, esrar kullanmakta olduğunu belirtmesi nedeniyle hakkında kamu davası açılan sanığın, kendisine ait uyuşturucu madde ele geçirilemediği gibi, uyuşturucu madde kullandığının tıbben de saptanmadığı ve soyut ikrarı dışında, yüklenen suçu işlediğini somut bir olgu olarak ortaya koyan, her türlü şüpheden uzak, yasal ve yeterli herhangi bir kanıtın da bulunmadığının anlaşılması karşısında; beraatine karar verilmesi gerekirken, mah-kûmiyetine hükmedilmesi yasaya aykırı. (10.CD, 15.02.2010, 2008/834- 2010/3241)

b) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya bulun-duran sanık hakkında uygulanacak yaptırım:
1- Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya bu-lunduran sanık, bu maddeyi kullanmamış ise:
Bu durumda tek seçenek vardır: TCK'nın 191. maddesinin 2. fıkrası gereğince sanık hakkında sadece denetimli serbestlik tedbirine karar verilecek; 1. fıkradaki hapis cezasına hükmedilme-yecektir.
Bir güvenlik tedbiri olan “denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına” ilişkin bu karar, CMK'nın 223. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hüküm niteliğinde olup temyiz yasa yoluna tabidir. Karar kesinleştikten sonra denetimli serbestlik tedbirinin infazına başlanacaktır.
Sanık tedbirin gereklerine uygun davrandığı takdirde, Mahkemece aynı maddenin 5. fıkrası-nın birinci cümlesi gereğince “davanın düşmesine” karar verilecektir. Bu karar da hüküm niteliğinde olduğu için temyiz yasa yoluna tabidir.
Sanık tedbirin gereklerine uymadığı takdirde, Mahkemece yargılamaya devam edilerek sözü edilen 5. fıkranın ikinci cümlesi gereğince, aynı maddenin 1. fıkrasındaki cezaya hükmolunacaktır. Bu hükme karşı da temyiz yasa yolu açıktır.
2- Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satın alan, kabul eden veya bu-lunduran sanık, bu maddeyi kullanmış ise:
Bu durumda iki seçenek vardır:
a) Birinci seçenek:
TCK'nın 191. maddesinin 2. fıkrası gereğince sanık hakkında sadece tedavi ve denetimli ser-bestlik tedbirine karar verilecek; 1. fıkradaki hapis cezasına hükmedilmeyecektir.
Birer güvenlik tedbiri olan “tedavi” ve “denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına” ilişkin bu karar, CMK'nın 223. maddesinin 1. fıkrası uyarınca durma niteliğinde olup itiraz yasa yoluna tabidir. Karar kesinleştikten sonra tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazına başlanacaktır. (6217 s. K. uyarınca değişiklik yapıldı)
Sanık tedavi ve tedbirin gereklerine uygun davrandığı takdirde, Mahkemece aynı maddenin 5. fıkrasının birinci cümlesi gereğince “davanın düşmesine” karar verilecektir. Bu karar da hüküm niteliğinde olduğu için temyiz yasa yoluna tabidir.
Sanık tedavi ve/veya tedbirin gereklerine uymadığı takdirde, mahkemece yargılamaya devam edilerek sözü edilen 5. fıkranın ikinci cümlesi gereğince, aynı maddenin 1. fıkrasındaki cezaya hükmolunacaktır. Bu hükme karşı da temyiz yasa yolu açıktır.
b) İkinci seçenek:
TCK'nın 191. maddesinin 1. fıkrası gereğince sanığın cezalandırılmasına, ayrıca aynı mad-denin 2. fıkrası uyarınca sanık hakkında “tedavi” ve “denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına” karar verilip dava sonuçlandırılacaktır. Bu hükmün temyiz yasa yoluna tabi olduğu tartışmasızdır.
Hüküm kesinleşince, öncelikle tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazına başlanacaktır.
Aynı maddenin 7. fıkrası gereğince; tedavi ve tedbirin gereklerine uygun davrandığı takdirde, aynı maddenin 7. fıkrasının birinci cümlesi gereğince hükümlünün “cezası infaz edilmiş sayılacak”; uymadığı takdirde ise “cezası infaz edilecektir”.

Konuya ilişkin kararlar:
a) Hükümden sonra 19.12.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanunla değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191.maddesine göre;
1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmış olan sanıklar Fikret ve Murat hakkında, birinci fıkraya göre cezaya hükmedilmeden ikinci fıkra gereğince sadece tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilebileceği gibi altıncı fıkranın yollaması uyarınca birinci fıkradaki ceza ile birlikte ikinci fıkradaki tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine de hükmedilebileceğinden,
2)Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamış olan sanık Ali hakkında ise, hapis cezasına hükmedilmeden, bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca sadece denetimli serbestlik tedbirine karar verilmesi gerektiğinden,
Sanıkların hukuksal durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir. (10. CD, 17.01.2011, 2008/4931- 2011/392)

b) Hükümden sonra 19.12.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanunla değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesinde, uyuşturucu veya uya-rıcı madde kullanmış olan sanık hakkında, birinci fıkraya göre cezaya hükmedilmeden ikinci fıkra gereğince sadece tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilebileceği gibi altıncı fıkranın yollaması uyarınca birinci fıkradaki ceza ile birlikte ikinci fıkradaki tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine de hükmedilebileceği öngörüldüğünden; sanığın hukuksal durumunun yeniden değer-lendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir. (10. CD, 08.02.2010, 2008/540- 2010/2617)

IIIII) UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDEYİ İNFAZ KURUMUNA VEYA TU-TUKEVİNE SOKMAK YA DA BU YERLERDE BULUNDURMAK SUÇU (TCK 297/1-3-4):
Suçun cezası; 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak, fiil aynı zamanda TCK’nın 188 veya 191. maddesinde yazılı suçu da oluşturacağı için; fikri içtima hükümlerine göre daha ağır ce-zayı gerektiren suç esas alınarak belirlenecek ceza yarı oranda artırılır. Buna göre;
aa) Fiil aynı zamanda TCK’nın 188. maddesinde düzenlenen suçu oluşturuyorsa: 188. mad-dede düzenlenen suçun cezası daha ağır olacağı için, bu suç esas alınarak belirlenecek hapis cezası, 297. maddenin (1) numaralı fıkrasının son cümlesi uyarınca yarı oranda artırılır.
bb) Fiil aynı zamanda TCK’nın 191. maddesinde yazılı suçu oluşturuyorsa: İnfaz koşulları da dikkate alındığında 297. maddenin (1) numaralı fıkrasında düzenlenen suçun cezası daha ağır ola-cağından, bu suç esas alınarak belirlenecek hapis cezası aynı fıkranın son cümlesi gereğince yarı oranda artırılır.

D) UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARINI ETKİLEYEN NEDENLER:
1) UYUŞTURUCU MADDE TEMİN ETMEK SUÇLARINDA CEZASIZLIK NEDENLERİ:
a) Uyuşturucu madde temin etmek suçlarında cezasızlık nedeni:
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi ma-kamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddele-rin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hak-kında cezaya hükmolunmaz. (TCK 192/1).

b) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bu-lundurmak suçunda cezasızlık nedenleri:
a) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ki-şi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman te-min ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı mad-denin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz (TCK 192/2).
b) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz (TCK 192/4).E) UYUŞTURUCU MADDE TEMİN ETMEK SUÇLARINDA CEZAYI AĞIRLAŞ-TIRAN NEDENLER:
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçunda cezayı ağırlaştıran neden olmayıp, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan ise;
a) Suç konusunun Eroin , Kokain, Morfin, Baz morfin olması(TADADİ) (TCK’nın 188/4. maddesi)
b) Suçun, suç işlemek amacıyla oluşturulan bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi. (TCK’nın 188/5. maddesi)
c) Suçun, sağlık görevlileri veya kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kimseler tara-fından işlenmesi. (TCK 188/8.maddesi)
d) Suçun terör amacıyla işlenmesi. (3713 sayılı Kanun madde 5/2)
e) İnfaz kurumuna veya tutukevine uyuşturucu madde sokma suçunda fikri içtima nedeniyle cezanın artırılması, (TCK’nın 297/1.maddesinin 2. cümlesi)
f) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi infaz kurumuna veya tutukevine sokmak ya da bu yer-lerde bulundurmak suçunda suçun hükümlü veya tutukluların muhafazasıyla görevli kişiler tara-fından işlenmesi. (TCK’nın 297/3.maddesi)

Ham Afyon maddesinin içerdiği morfin ve türevleri nedeniyle ceza artırılamaz.
3298 sayılı Kanunun 4. maddesinde “ham afyon, hazırlanmış afyon, tıbbi afyon ve müstah-zarları Türk Ceza Kanununun uygulanmasında uyuşturucu maddelerden sayılır” hükmünün yer alması nedeniyle içerdiği morfin ve türevlerinin esas alınamayacağı 13.1.1964 tarih 1963/2, 1964/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca “765 sayılı TCK’nın 403/6. maddesinde sayılmayan maddelerin bu bent kapsamında değerlendirilemeyeceği”; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 20.03.1995 gün 1994/10-378 esas, 1995/73 sayılı kararlarında açıklandığı üzere 765 sayılı TCK’nın 403/6. maddesinde şiddet sebebi olarak sadece eroin, kokain, morfin, baz morfin sayılmış olup benzeri ibaresine yer verilmediği nazara alınarak, “afyon”un 765 sayılı TCK’nın 403/6. maddesinde sayılan uyuşturucu maddelerden olmadığı; diğer yandan 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nın 188/4. maddesinde de 765 sayılı TCK’ya benzer bir şekilde düzenleme yapılıp uyuşturucu veya uyarıcı maddenin eroin, kokain, morfin veya baz morfin olması halinde artırım yapılacağı belirtilmiş bulunduğu gözetilmeden, sanık hakkında TCK'nın 188. maddesinin 4. fıkrası uygulanarak fazla cezaya hükmolunması,
Yasaya aykırı, ... BOZULMASINA, (10. CD. 2012/2655 esas ve 2012/13312 karar)

E) UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARINDA CEZAYI HAFİFLETEN GENEL NE-DENLER:
1- Uyuşturucu madde temin etmek suçlarında cezayı hafifleten neden (etkin pişmanlık):
Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın nite-liğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir (TCK 192/3).
2- Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bu-lundurmak suçunda cezayı hafifleten neden (etkin pişmanlık):
Bu suç haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir (TCK 192/3)
3- Uyuşturucu maddenin infaz kurumları veya tutukevlerine sokulması ya da bu yer-lerde bulundurulması suçunda cezayı hafifleten neden (etkin pişmanlık):
Suçun konusunu oluşturan uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi yanında bulunduran veya kulla-nan hükümlü veya tutuklu, bunu kimden ve ne suretle elde ettiği hususunda bilgi verirse, verilecek ceza yarı oranında indirilir (TCK 297/4).

F) UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARINDA GÖREVLİ MAHKEME:
1) UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TEMİN ETME SUÇLARI:
Suç, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenirse: CMK’nın 250. maddesinde öngörülen Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi.
2- Bireysel olarak ya da iştirak halinde işlenirse: Ağır Ceza Mahkemesi.
BAŞKASININ UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMASINI ÖZEN-DİRMEK SUÇU (TCK 190/2): Asliye Ceza Mahkemesi.
BAŞKASININ UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMASINI KOLAYLAŞTIRMAK SUÇU (TCK 190/2): Asliye Ceza Mahkemesi.
B) KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK SUÇU: Sulh Ceza Mahkemesi.
C) UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDEYİ İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTU-KEVİNE SOKMAK YA DA BU YERLERDE BULUNDURMAK SUÇU:
1- Fiil aynı zamanda, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu madde temin etme suçunu oluşturursa: CMK’nın 250. maddesinde öngörü-len Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi.
2- Fiil aynı zamanda, bireysel olarak ya da iştirak halinde uyuşturucu madde temin etme suçunu oluşturursa: Ağır Ceza Mahkemesi.
3- Fiil aynı zamanda, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçunu oluşturursa: Asliye Ceza Mahkemesi.

G) SUÇLAR ARASINDA BAĞLANTI BULUNDUĞUNDA GÖREVLİ MAHKEME:
Genel Kural:
Bir kişi, birden fazla suçtan sanık olur veya bir suçta her ne sıfatla olursa olsun birden fazla sanık bulunursa bağlantı var sayılır (CMK 8/1).
Suçun işlenmesinden sonra suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme fiilleri de bağlantılı suç sayılır (CMK 8/2).
Bağlantılı suçlardan her biri değişik mahkemelerin görevine giriyorsa, bunlar hakkında bir-leştirilmek suretiyle yüksek görevli mahkemede dava açılabilir (CMK 9/1)
Kovuşturma evresinin her aşamasında, bağlantılı ceza davalarının birleştirilmesine veya ay-rılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir (CMK 10/1).
Birleştirilen davalarda, bu davaları gören mahkemenin tâbi olduğu yargılama usulü uygulanır (CMK 10/2).
İşin esasına girildikten sonra ayrılan davalara aynı mahkemede devam olunur (CMK 10/3).
Mahkeme, bakmakta olduğu birden çok dava arasında bağlantı görürse, bu bağlantı 8 inci maddede gösterilen türden olmasa bile, birlikte bakmak ve hükme bağlamak üzere bu davaların birleştirilmesine karar verebilir (CMK 11/1).

H) UYUŞTURUCU VEYA PSİKOTROP MADDELERLE İLGİSİ OLAN SUÇLAR
1- ZEHİRLİ MADDE İMAL ETMEK VEYA TİCARETİNİ YAPMAK (TCK 193):
2- İZİNSİZ OLARAK ZEHİRLİ VEYA KİMYASAL MADDE YA DA TIBBÎ ECZA VEYA MÜSTAHZAR SATMAK (6197 sayılı K. 43/1):
TCK'nın 193. maddesi kapsamı dışında kalan bu tür maddeleri izinsiz satanlar hakkında 6197 sayılı Kanunun 43/1. maddesinin yollaması ile TCK'nın 193. maddesi uygulanır.
3- ECZACILIK YAPMA HAKKI BULUNMADIĞI HALDE ECZANE, ECZA DEPOSU, ECZA DOLABI, GALENİK, TIBBÎ VE İSPENÇİYARİ MEVAT VE MÜSTAHZARAT LABORATUARI VEYA İMALATHANESİ GİBİ YERLERİ AÇMAK (6197 s. K. 40/2):
4- ESRAR ELDE ETMEK AMACIYLA KENEVİR EKMEK (2313 s. K. 23/son):
2313 sayılı Kanunun değişik maddelerinde sadece kenevirden söz edilmiş, kenevirin türü ko-nusunda bir ayırım yapılmamıştır.
Bu nedenlerle, cannabis cinsine bağlı kenevirin her türü 2313 sayılı Kanun kapsamına gir-mektedir.
Kanun failin, esrar elde etme amacını aradığı için, suç ancak bu özel kastla işlenebilir.
Kenevirin, türü ve cinsi açısından THC etken madde oranı ne kadar yüksek ise, failin o ölçü-de esrar elde etme amacı ile hareket ettiği kabul edilebilir.
Kenevir türleri içinde, hint kenevirinin dişisinde THC oranının yüksek olduğu bilinmektedir. Bu açıdan, hint keneviri eken ve erkeklerini ayıklayarak sadece dişilerini bırakan kimsenin, esrar elde etmek amacı taşıdığı kabul edilmelidir.
Kenevir bitkisi hangi aşamadan sonra esrar (uyuşturucu madde) olarak kabul edilmek-tedir?
Kenevir dikili durumda olduğu sürece, sadece esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme suçu oluşur; TCK’nın 188 veya 191. maddesinde yazılı suçlar söz konusu olmaz (10.CD, 02.12.1996, 1996/13000-12939).

Esrar elde etmek amacı ile kenevir bitkisinin reçinesi alındığında veya tepe uçları, yaprağı, dalı ya da gövdesi koparıldığında; alınan reçine veya koparılan bölümler esrar kabul edilmektedir. Bu durumda fail, kenevir ekme suçundan başka ayrıca uyuşturucu madde bulundurma suçunu da işlemiş olur. Çünkü, kenevir herhangi bir işleme tabi tutulmasa bile esrarın etken maddesi olan THC içermektedir.
Failin amacı, elde edeceği esrarı sadece kendisi kullanmak ise, TCK'nın 191. maddesinde öngörülen kullanmak amacıyla esrar bulundurma; bunun dışında bir amaç taşıyorsa TCK'nın 188/3. maddesinde düzenlenen uyuşturucu madde bulundurma suçu meydana gelir.
Esrar elde etmek amacıyla kenevir eken; bitki yetiştikten sonra aynı amaçla kısmen veya bü-tünüyle söken ya da koparan fail; hem esrar elde etmek amacıyla kenevir ekmek, hem de failin sonraki amacına göre, kullanmak için esrar bulundurmak veya kullanma dışında bir amaçla esrar bulundurmak suçunu işlemiş olur. Faile her iki suçtan ayrı ayrı ceza verilir.
Failin ektiği kenevirin bir bölümü dikili, bir bölümü sökülmüş ya da koparılmış durumda ele geçirildiğinde; kolluk görevlilerince bunların birbirine karıştırılmaması gerekir.
Fail, söktüğü veya kopardığı kenevirden kullanma dışında bir amaç için esrar elde etmek dü-şüncesinde ise; TCK’nın 188. maddesinin 3. fıkrası uyarınca kendisine hapis adlî para cezası veri-lecektir.
Öte yandan, dikili durumdaki kenevirlerin, 2313 sayılı Kanunun 23/2-3. maddeleri ve Kene-vir Ekimi ve Kontrolü Hakkında Yönetmemelik hükümleri uyarınca, öngörülen gerekli işlemlerden sonra kolluk tarafından imha edilmesi gerektiği halde; sökülmüş ya da koparılmış durumdaki kenevirler, ancak Mahkemenin TCK’nın 54/4. maddesi uyarınca müsadere kararı vermesi üzerine imha edilebilir.
5- ESRAR ELDE ETME DIŞINDA BİR AMAÇLA İZİNSİZ KENEVİR EKMEK (2313 s. K. 23/4):
Esrar elde etme dışında, herhangi bir amaç için izinsiz ya da izne aykırı olarak kenevir eken fail ise 2313 sayılı Kanunun 23/son maddesinde düzenlenen "esrar elde etme dışında bir amaçla kenevir ekme" suçunu işlemiş olur.
6- EKİM BÖLGELERİNDE, İZİNSİZ VEYA İZNE AYKIRI OLARAK HAŞHAŞ EKMEK (3298 s. K. 4/2):
Haşhaş ekilecek yerler her yıl Bakanlar Kurulunca bir kararname ile belirlenir ve kararname ilan edilir. Bakanlar Kurulu yeni bir karar almamışsa, bir önceki kararnamenin hükümleri uygulanır (m. 2/1).
Bakanlar Kurulunca tespit ve ilan edilen yerlerde haşhaş ekimi yapmak isteyenler Toprak Mahsulleri Ofisinden izin almakla yükümlüdürler. İzin belgeleri bir üretim yılı için geçerli olup, başkasına devredilemez. (m. 2; Yönetmelik m. 4).
Haşhaş ekim bölgelerinde izin belgesi almadan veya izin belgesi almasına rağmen belgesinde belirtilen alandan fazla yerde ya da izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde ekim yapanlar bu suçu işlemiş olurlar.
Failin, haşhaşı hangi amaçla ektiği ve saiki önemli değildir; fail hangi amaç ve saikle ekerse eksin suç oluşur.
7- EKİM BÖLGELERİ DIŞINDA HAŞHAŞ EKMEK (3298 s. K. 4/3):
Haşhaş ekilecek yerler her yıl Bakanlar Kurulunca bir kararname ile belirlenir ve kararname ilan edilir. Bakanlar Kurulu yeni bir karar almamışsa, bir önceki kararnamenin hükümleri uygulanır (3298 2/1).
Tespit ve ilan edilen yerlerin dışında ne maksatla olursa olsun haşhaş ekilmesi yasaktır (Yön.3/5).
Bu suçun oluşması için; haşhaş, Bakanlar Kurulunca ekim alanı olarak belirlenen yerlerin dışında bir yere ekilmiş olmalıdır. Ekim bölgesi içinde izinsiz veya izne aykırı olarak ekilmişse, 4.maddenin 2. fıkrasında düzenlenen suç oluşur.
Haşhaşın hangi amaçla ekildiğinin suçun oluşumuna etkisi yoktur; ham afyon elde etmek, tohumundan yararlanmak gibi herhangi bir amaçla ekilebilir. Ancak, failin amacı ve saiki, TCK’nın 61.maddesi kapsamında temel cezanın belirlenmesinde göz önüne alınır.
8- İZİNSİZ HAM AFYON ÜRETME (3298 s. K. 4/4):
Haşhaş kapsülleri henüz yeşil ve körpeyken çizildiğinde, kabuğundan sütümsü, beyaz bir sıvı sızar. Bu sıvı havayla karşılaştığı anda sertleşir ve koyu renkli bir macuna dönüşür. Buna ham afyon ya da afyon sakızı denir.
Failin, ham afyonu hangi amaçla ürettiği ve saiki önemli değildir; fail, ham afyonu hangi amaç ve saikle üretirse üretsin suç oluşur.
Ham afyon, hazırlanmış afyon, tıbbî afyon ve bunların müstahzarları Türk Ceza Kanununun uygulanmasında uyuşturucu maddelerden sayılır (m. 4/1). İzinsiz ham afyon üretenler hakkında Türk Ceza Kanununun 188 ve sonraki maddeleri hükümleri uygulanır (m. 4/4).
Buna göre;
Ham afyon üretenler, ham afyonu hazırlanmış afyon veya tıbbî afyon biçimine getirenler ile bunları ithal veya ihraç edenler, bulunduranlar, satışa arz edenler, satanlar, parasız devredenler, satın alanlar, parasız devralanlar, sevk edenler, nakledenler, alınıp satılmasına veya devrine ya da tedarikine aracı olanlar TCK'nın 188 ve devamı maddeleri hükümleri uyarınca,
Ürettiği ham afyonu kullanan veya kullanmak amacı ile bulunduranlar ise TCK'nın 191. maddesine göre
Cezalandırılırlar.
Haşhaş bitkisinin kapsülünden ham afyon üretilmesi, uyuşturucu madde imal etme sayılmaz.

I- USULE İLİŞKİN KARARLAR:
1) Hükmün Gerekçesi:
CMK 230/1. maddesi gereğince hükmün gerekçe bölümünde, sanıkların lehindeki ve aleyh-lerindeki delillerin belirtilmesi, bu kapsamda hangi sanığın hangi tarihte kimle ne şekilde telefon konuşması yaptığının ve bu konuşmaların nasıl yorumlandığının açıklanması ve gerçekleşen somut olgularla bağlantısının gösterilmesi, tüm delillerin ayrı ayrı tartışılarak değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilenlerin belirlenmesi, ulaşılan kanıya göre her sanığın sabit kabul edilen fiili açıklanarak bunun nitelendirilmesi, sonucuna göre sanıkların hukuksal durumlarının saptanması gerektiği gözetilmeden, yetersiz ve soyut gerekçe ile hüküm kurulması yasaya aykırı. (10.CD, 29.09.2010, 2009/17351- 2010/20136)

2) Telefon Dinleme:
a) Telefon görüşmelerinin kendisine ait olmadığını, telefonunu kahvehanesine gelen kişilere verdiğini ve bunların görüşmüş olabileceğini savunan sanığa, ses kayıtları dinletilerek kendisine ait olup olmadığının sorulması, görüşmelerin kendisine ait olmadığını belirtmesi halinde ses örnekleri alınarak ses kayıtlarının sanığa ait olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'ne veya uzman bir kurum ya da kuruluşa ses analizi yaptırılarak rapor alınması, görüşmelerin sanığa ait olduğunun belirlenmesi halinde, telefon konuşmaları ayrı ayrı irdelenip olayla ve gerçekleşen olgularla birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuksal durumunun tartışılıp saptanması gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulması yasaya aykırı. (10. CD, 02.11.2010, 2009/13207- 2010/23405)

b) Sanığın savunmasının aksine, hakkındaki mahkûmiyet hükmü daha önce kesinleşen diğer sanık Filit’in eylemine iştirak ettiğine ilişkin, somut olay ve olgularla ilgili olduğu anlaşılamayan telefon görüşmeleri dışında, kuşku sınırlarını aşan yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırı. (10.CD, 22.12.2010, 2010/34008-28762)

c) Yargılama sonucu;
1) Sanıklar A.A., S. A., İ. A., M. A., S. N. ve F. B. hakkında düzenlenen iletişim tespit tutanaklarında belirtilen ve dosyada bulunmayan iletişimin dinlenmesi ve tespitine ilişkin kararların getirtilmesi,
2) Sanıklara iletişim tespit tutanakları okunarak, konuşmaların kendilerine ait olup olmadığının sorulması,
3) Konuşmaların kendilerine ait olmadığını söyledikleri takdirde, ses kayıtları getirtilip dinletilerek kendilerine ait olup olmadığının sorulması,
4) Görüşmelerin kendilerine ait olmadığını belirtmeleri halinde ses örnekleri alınarak, ses kayıtlarının sanıklara ait olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'ne veya uzman bir kurum ya da kuruluşa ses analizi yaptırılarak rapor alınması,
5) Ses kayıtlarının sanıklara ait olduğunun belirlenmesi halinde, telefon konuşmala
10.01.2017 12:43
Web Sitesini Ziyaret Et Tüm Mesajlarına Bak Alıntı ile Cevapla