Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Trafik Cezalarına İtiraz
Yazar Konu
mavigece
Ziyaretçi

 
Yorum: #1
Trafik Cezalarına İtiraz
İtiraz süresi, yüze karşı yazılan cezalarda, yazıldığı tarihten itibaren;gıyapta,plakanıza yazılan cezalarda ise, size tebliğ tarihinden itibaren başlamaktadır.Trafik cezalarına itiraz süresi 15 gündür.Eğer 15 gün içinde itiraz etmezsiniz,karar kesinleşmiş demektir,artık itiraz edilemez.

Kesilen trafik cezalarının “10 iş günü içerisinde tebliğ edilmediği” gerekçesiyle sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz edilebilir.

Plakaya yazılan cezalar, ruhsatınızda yazılı olan, doğrusu sistemde kayıtlı olan adresinize gelir, ikametinize PTT yoluyla gelen ceza, siz evde olmadığınız bir sırada gelirse postacı kapınıza bir not bırakır ve cezanızı muhtarlığa teslim eder, ve tebliğ zamanı o tarihten itibaren başlar.

Gerekli evraklar:

1. Dava dilekçesi

2. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Fotokopisi

3. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatı Fotokopisi

4. Ruhsat Fotokopisi

5. Kimlik ve yeterlik Fotokopisi

Evraklarınızı sulh Ceza Mahkemesi’nin kalemine teslim ettikten sonrasında trafik cezasının ve tebligat kağıdının aslı sizde duracak. Dilekçenizde yazdıklarınıza nazaran bir karar verilecek. Herhangi bir duruşma olmayacak, mahkeme sonucu tebligatla adresinize gelecek. Mahkemenin yoğunluğuna göre karar süreci 2-3 aya kadar bile uzayabilİR.


TRAFİK CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ


… NÖBETÇİ sulh CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;İDARİ YAPTIRIMA
İTİRAZ EDEN :

İDARİ YAPTIRIMA
karar veren :

İTİRAZA konu TUTANAĞIN
TANZİM TARİHİ :

İTİRAZA konu TUTANAĞIN
TEBELLÜĞ TARİHİ :

İTİRAZ konusu OLAN
İDARİ YAPTIRIM : T.C. … Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Kabahatler Bürosu’nun …/… Kabahat Defteri, …/… karar numaralı yönetimsel yapmış oldurım sonucuna itirazımızdır.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilim hakkında düzenlenmiş yönetimsel para cezası yasaya aykırıdır. Şöyle ki;

1-) … tescil plakasına kayıtlı hususi motorsiklet; …/…/… tarihinde … Caddesi’nde trafik polislerinin durdurması sonucunda müvekkilime, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1B hükmüne istinaden "Trafik İşaretlerine Uymama" kabahatunun işlendiği nedeni öne sürülerek ekte sunulu …/…/… tarihindeki, toplam … TL. Bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip; ayrıca 2918 Sayılı Kanunun 39/1A maddesine istinaden müvekkilim hakkında … Seri Nolu suç tutanağı düzenlenmiştir. (Ek – 1)

2-) Müvekkilim trafik para cezasını …/…/… tarihinde T.C. Maliye Bakanlığı … Vergi Dairesi Başkanlığının … Taşıtlar Vergi Dairesi’ne … alındı numarası ile ödemiş bulunmaktadır. Söz konusu ödendi makbuzu örneği ektedir. (Ek – 2)

3-) Daha sonra T. C. … Cumhuriyet Başsavcılığı … Kabahatler Bürosu’nun …/… Kabahat defteri No’ lu ve …/… Karar numarasına haiz “Yetersiz Ehliyetle Araç Kullanmak suçu” ndan …/…/… tarihinde müvekkil adına … TL yönetimsel para cezası kesilmiş bulunmaktadır. Söz mevzusu karar …/…/… tarihinde tebellüğ edilmiştir.

4-) İdari para cezasının yasal dayanağı olarak gösterilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu m. 39/1A nın maddesi şöyledir;

“Sürücü belgelerine ait esaslar

Madde 39 - Sürücü belgelerine ilişik esaslar şunlardır;

a) çalgıları kullanma yetkisi;

1. A 1, F, G ve H sürücü belgeleri ile bir tek kendi sınıflarındaki araçlar,

2. A 2 derslikı sürücü belgesi ile A 1,

3. B sınıfı sürücü belgesi ile F,

4. C derslikı sürücü belgesi ile B ve F,

5. D sınıfı sürücü belgesi ile C, B, ve F,

(DEĞİŞİK ALT BENT RGT: 27.10.1996 RG NO: 22800 KANUN NO: 4199/17)
6. E derslikı sürücü belgesi ile B, C ve F, sınıfı sürücü belgeleri ile kullanılan enstrumanlar da sürülebilir.

5-) 2918 sayılı karayolları Trafik Kanunu m. 39/1A hükmüne dayanılarak yapılacak aykırılıklar sonucu aynı kanunun 36. Maddesine yapılan yollama ile kesilecek para cezaları yeniden değerleme oranı çerçevesinde … yılı itibarıyla … TL dir. Bu yüzden müvekkil adına düzenlenmiş olan … TL’lik söz mevzusu yönetimsel yapmış oldurım cezasının yasal miktarından fazlaca yüksek ve hukuki dayanaktan yoksundur. Zira … senesinde kesilen trafik ceza tutarları incelendiğinde … TL’nin aslabir kanuni yapmış oldurım karşılığına cevap vermediği görülecektir.

6-) bundan dolayı söz konusu kanunun 39/1A maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak düzenlenip tebliğ edilen itiraza mevzu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 2918 S. K. M. 36, 39, 47.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle; itirazımızın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen …-YTL yönetimsel para cezasının iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz. …/…/…


İtiraz Eden Vekili
Av.


EKLER :

1- İtiraza mevzu trafik denetleme şube müdürlüğü, … Trafik Amirliği`nin …/…/… tarih
EM seri, … sıra no.Lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.
2- …/…/… tarihli Maliye Bakanlığı … Vergi Dairesi Başkanlığı’nın … Taşıtlar Vergi Dairesinin Vergi Dairesi Alındısı fotokopisi.
3- … plakalı motosiklete ilişik iki adet ruhsat fotokopisi.
4- Nüfus cüzdanı sureti.TEBLİGAT YAPILMADAN KESİNLEŞTİRİLEN TRAFİK CEZASI

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yazılı trafik kabahatlarını işleyenler hakkında yetki sınırları içinde emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı çalışanı ile Ulaştırma Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin il ve ilçe kurumlarında görevli ve yetkili kılınmış personelince tutanak düzenlenir (2918 S. K. M. 114).

Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş çalgılara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları belirlenmiş bulunan, karayolları ağırlık denetim mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin ikazına rağmen tartı sistemine girmeden seyrine devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına bakılırsa ceza veya suç tutanağı düzenlenir (2918 S. K. M. 116).

Para cezasının ödenmesi gerektiği hallerde trafik kaydında araç sahibi olarak görülen kişiye ödemesi için posta yöntemiyle tebligat yapılır, bu şekilde tebliğ edilemeyen tutanaklar ilgili öğrenim dairesinin duyuru asmaya mahsus yerinde sıralama halinde ilan edilir, ilan tarihini takip eden otuzuncu gün tebligat yapılmış sayılır (2918 S. K. M. 116).

Trafik yönetimsel para cezası karar tutanaklarının bildirii, 30/3/2005 tarihindeki ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 nci maddesinde yer alan soruşturma zamanaşımı süreleri içinde yapılır. (Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m. 10)

Trafik idari para cezası karar tutanakları için kural ihlalinin tespit edilmiş olduğu tarihteki araç sahibinin adres detayları Nüfus ve vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sisteminden, buradan temin edilememesi durumunda tescil bilgisayar kayıtlarından, bunun da mümkün olmaması halinde ise yazılı olarak yada elektronik sistemle aracın kayıtlı olduğu trafik tescil müesseseundaki dosyasından tespit edilerek tebligat mazbatasının ilgili bölümleri doldurulur. (Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m. 10)

*** Mülki amirlerce verilen yönetimsel yaptırım kararları için ilgilinin Nüfus ve vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşımı Sisteminden elektronik ortamda alınan adresine, bunun mümkün olmaması halinde ise mülki amire sevk tutanağındaki beyan adresine gore tebligat mazbatasının ilgili bölümleri doldurulur. (Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m. 10)

enstrumanların tescil plakasına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanağı araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine, mülki amirlerce verilen yönetimsel yapmış oldurım kararı ise ilgilisine, posta yoluyla veya 19/1/2013 tarihindeki ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de piyasaya sürülen Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümlerine bakılırsa elektronik ortamda tebliğ edilir. (Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m. 10)

Posta yöntemiyle tebliğ edilecek tutanakların bir nüshası mazbatalı tebligat zarfı (Ek-6) içine konularak ilgilisine tebliğ için gönderilir. (Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m. 10)

Tebliğ edilen tutanaklara ilişkin bilgiler, cezanın kesinleşmesinden sonra takip ve tahsili için yedi iş günü içinde elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir.


DİLEKÇE ÖRNEĞİ


..... NÖBETÇİ barış CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;


İTİRAZ EDEN :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :
(varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :
(var ise tarafların kanuni temsilcilerinin)

İTİRAZA konu TUTANAĞIN
TANZİM TARİHİ :

İTİRAZA konu TUTANAĞIN
TEBELLÜĞ TARİHİ :

İTİRAZ mevzusu : …..Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü`nün …/…/… tarihli ve ............ Seri numaralı trafik ceza
tutanağında yazılı para cezasının iptali istemimizi ihtiva eder.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimize ilişkin ............ Tescil plakalı otomobille ilgili olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu`nun 51. Maddesine istinaden “Hız sınırlarına uymama” suçunu işlendiği nedeni öne sürülerek gıyabında kesilen toplam ............ -TL bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenmiştir.

2-) Müvekkilimiz Gelir İdaresi Başkanlığına ilişik internet sitesi üzerinden … yılı Motorlu Taşıtlar Vergisine ilişkin sorgulama yaparken bu trafik cezasından haberi olmuş; tarafına herhangi bir tebliğ yapılmadığından kabahatun mahiyeti ile ilgili bir bilgisi de bulunmamaktadır. İnternet üzerinden alınan ve para cezasını ihtiva eder belge istekçemiz ekinde yer almıştır. (EK 1)

3-) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesi ihtarnca “Trafik yönetimsel para cezası karar tutanaklarının tebliği, 30/3/2005 tarihindeki ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 nci maddesinde yer edinen soruşturma zamanaşımı süreleri içerisinde yapılır.” ancak yasal süre içerisinde müvekkilimize söz konusu cezaya ilişkin olarak herhangi bir tebligat yapılmamıştır.

4-) açıkladığımız nedenlerle mevzuata aykırı olarak, tebliğ edilmesi gerektiği biçimde tebliğ edilmeden kesinleştirilen itiraza konu trafik raporunda yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi için mahkemenize başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 2918 S. K. M. 51, 116; Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik m. 10

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle itirazımızın kabulü ile mevzuata aykırı olarak düzenlenen ….-TL para cezasının iptaline karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz. …/…/…

İtiraz Eden Vekili
Av.

"Trafik Cezalarına İtiraz" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Zeliha Karabacak'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
10.01.2017 00:14
Alıntı ile Cevapla