Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sigortacının Borçları
Yazar Konu
mavigece
Ziyaretçi

 
Yorum: #1
Sigortacının Borçları
GİRİŞ
Gmeşhurk hayatta bireyler bir ekip tehlikelerle karşı karşıyadır. Söz gelimi, ev veya işyerimizin yanması, eşyamızın çalınması, kullandığımız araçla kaza yapmamız veya hastalanmamız her zaman muhtemeldir. Tüm bu vakalar, çoğu kere katlanması zor masraflara niçin olmakta hatta bazen kişiler için bir ekonomik yıkım haline gelebilmektedir. İşte kişilerin bu tür olaylar sonucunda uğrayabilecekleri zararları, karşılıklı yardım esasına dayanarak giderme düşüncesinden doğan sigorta sistemi, bir nevi ileriyi görerek önlem alma niteliğini haizdir. Bu kapsamda sigorta ilişkisinin temini, bu mevzuda yetkili bir sigortacı ile sigorta konusu menfaat sahibi olan sigorta ettiren ya da lehtar arasındaki geçerli bir sigorta sözleşmesi ile vuku bulmaktadır. Söz konusu sözleşme ile taraflar bazı hak ve borçları haiz olmakta, riziko gerçekleştiği takdirde de oluşan zarar sigorta poliçesi kapsamında giderilmektedir. Hususan bu çalışmada da rizikonun gerçekleşmesiyle asli edim olan sigorta tazminatının ödenmesi ile birlikte sigortacının riziko gerçekleşmesinden önce ve sonraki öteki borçları yeni 6102 Sayılı Türk tecim Kanunu kapsamında incelenecektir.


SİGORTACININ BORÇLARI
Sigorta sözleşmesi, her iki tarafa borç yükleyen ve sürekli bir borç ilişkisi doğuran sözleşmelerdendir. Sözleşmenin karşılıklı bir kalite arz etmesinin sonucu olarak, sigorta ettirenin borçları sigortacının haklarını, sigortacının borçları ise sigorta ettirenin haklarını oluşturmaktadır. Mevzu sınırlandırması bakımından burada yalnızca sigortacının borçları hususu incelenecek olmakla birlikte, taraflardan birinin borcu olarak nitelendirilen bir hususun diğer taraf açısından bir hak olduğu kaideı gereğince burada bununla beraber sigorta ettirenin haklarına da değinilmiş olunacaktır.
Sigorta sözleşmesinden doğmuş ve sigortacının uhdesindeki borçlar şu şekildedir (TTK m. 1421-1429) :
1. RİZİKOYU TAŞIMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Sigorta sözleşmesinin en esaslı unsuru rizikodur. Bu nedenle sigortacının sigorta sözleşmesinden doğan en temel borcu da, rizikoyu taşımaktır. Sigortacılık alanında özel bir anlamı olan riziko, genel olarak, ileride gerçekleşmesi muhtemel ve zarar doğuran bir vakadır[1]. Sadece tarafların, bilhassa sigorta ettirenin iradesine bağlı bir olay rizikoyu oluşturmaz. Gene rizikoyu teşkil eden vaka, sigorta ettirenin, kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine ya da kişilik haklarına aykırı bir fiilinden doğacak ise, buna karşı sigorta yapılamaz (TTK m. 1404). Örneğin, kaçakçılık işlerinden doğacak zararlar rizikodan sayılıp, sigorta ettirilemez. Bundan dolayı sigorta sözleşmesinde sigorta mevzusu menfaatin ne olduğu ve hususan hangi rizikolara karşı güvence altına alındığı gösterilmelidir[2].
Sigortacının rizikoyu taşıma yükümlülüğü, sözleşmede öngörülen süre ( sigorta süresi ) ile sınırı olandır. Aksine mukavele yoksa sigortacının sorumluluğu primin yada ilk taksitinin ödenmesi ile başlar. Poliçede yazılı başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki vakit dilimi içinde rizikoyu sigortacı taşır, sürenin dolmasından sonrasında meydana gelen hasarlar ise, sigorta güvenceı dışında kalır.
2. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin, gerek sözleşmenin müzakeresi gerekse kurulması sırasında sözleşmenin mevzusu, teminatları ve diğer özellikleri hakkında bilgilendirmesi gereklidir. Bu bilgilendirmeyi en iyi meydana getirecek fert de sigortacıdır.
Uygulamada karşılaşılan sorunların başlangıcında, müşterilerin sigortanın kapsamı hakkında yeterince aydınlatılmaması gelmektedir. Bu yüzden 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu m. 11/3 hükmü ile sigortacıya aydınlatma yükümlülüğü getirilmiş ve bu yükümlülüğün kapsamının bir yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüştür. 26360 Sayılı Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik ile sigortacının karşı tarafı hem sözleşme kumladan önce hem de sözleşmenin devamı esnasında bilgilendirmesine ilişkin görev ve yükümlülükler belirlenmiştir (EK 1).
Benzer şekilde 6102 sayılı TTK m. 1423'te de " aydınlatma yükümlülüğü " başlığı altında düzenlenmiş ve sigortacı ve acentesine, sözleşmenin kurulmasından önce, lüzumlu araştırma süresini de tanımak şartıyla sigortaya ilişkin tüm detayları, sigortalının haklarını, sigortalının özel olarak dikkat etsi ihtiyaç duyulan hükümleri, gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerini sigorta ettirene yazılı olarak bildirime zorunluluğu getirilmiştir.
Sigortacını aydınlatma yükümlülüğü, sigortacı tarafınca sigorta ettirene ve sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere karşı sözlü ve yazılı şekilde yerine getirilir. Bilgilendirmenin yazılı şekilde yapılması esastır. Zira sigortacı asgari bilgilendirmenin yapıldığını ispatla yükümlüdür[3].
Sigorta sözleşmesinin müzakeresi, kurulması ve devamı esnasında, bilgilendirme yükümlülüğü gereği benzer biçimde yerine getirilmemiş veya sigortacı hakkında yanıltıcı informasyon verilmiş yahut Yönetmeliğin 8. Maddesinde düzenlenen Bilgilendirme Formu (EK 2) gereği şeklinde teslim edilmemiş veya Bilgilendirme Formunda yer alan bilgiler gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmiş ve bu hallerden herhangi biri sigorta ettirenin kararına etkili olmuş ise, sigorta ettiren sigorta sözleşmesini fesh edebileceği benzer biçimde, var ise uğradığı zararın tazminini de talep edebilir (Yönetmelik m. 7). Fesih halinde ise, sözleşme ileriye etkili olacak şekilde sona erer.
3. SİGORTA POLİÇESİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Sigorta sözleşmesinin yapılmasından sonrasında sigorta şirketinin ilk yükümlülüğü, sigorta poliçesi vermektir. Buna nazaran, sigortacı, sözleşme doğrudan yada acentesi tarafınca yapılmışsa, sözleşme tarihinden itibaren 24 saat içinde, diğer hallerde 15 gün içinde yetkililerce imzalanmış bir poliçeyi düzenleyerek sigorta ettirene vermek zorundadır ( TTK m. 1424/1 ). Sigorta poliçesi düzenlenirken TTK m. 1425'te öngörülen hususlara uyulması ve poliçenin sigortacı tarafınca imzalanması gerekmektedir. Sigortacı, bu yükümünü yerine getirmediği takdirde sigorta ettirenin uğradığı zararları tazmin etmek zorunda kalır ( TTK m. 1424/1 ).
4. GİDERLERİ ÖDEME BORCU
Sigortacı, sigortalının gerçek zararını ödeyeceğinden, sigorta ettiren, sigortalı yada lehtarın rizikonun ve tazminat ödeme borcu kapsamının belirlenmesi amacıyla yaptığı masrafların da sigortacı tarafınca karşılanması gerekir. Bu düşünceden hareketle TTK m. 1426 hükmüyle sigortacıya giderleri ödeme borcu yüklenmiştir. Ancak, burada sigortalının her türlü harcamaı değil, yalnızca yapılması makul giderleri ödemek zorundadır. Öte taraftan madde gerekçesinde de ifade edildiği üzere, yapılması makul olmakla birlikte sonuç olarak faydasız masraflar da bu borcun kapsamı içinde yer alır.
5. TAZMİNAT ÖDEME BORCU
TTK m. 1401'de açıklandığı üzere, sigorta sözleşmesi ile bir kimsenin, menfaatini zarara uğratan bir tehlike karşısında tazminat ya da bir veya bir kaç ferdin yaşam süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödenmesi yada diğer edimlerde bulunma söz konusudur.
Sigorta sözleşmesiyle öngörülen riziko gerçekleştiğinde sigorta tazminatının ödenme zorunluluğu ortaya çıkar. Sigorta sözleşmesinde, tazminatın ödenmesine ilişkin esaslar gösterilir. Bu borcun doğabilmesi için ise aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir[4]:
· Riziko gerçekleşmiş olmalıdır
· Sigorta konusu çıkar, rizikonun gerçekleşmesi sonucunda tamamen yada kısmen zarar görmüş olmalıdır
· Zarar, sigorta süresi içinde meydana gelmiş olmalıdır
· Sigorta ettiren, sözleşmeden meydana gelen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdır.
Sigorta şirketinin ödeyeceği tazminat miktarını tespit edebilmek için, öncelikle sigorta mevzusu menfaatte, sözleşme kapsamına giren bir zararın meydana gelmiş olması gerekir. Sigorta mevzusu menfaat zarara uğramakla birlikte, bu zarar sigorta teminatı kapsamına girmiyorsa sigortacının tazminat ödeme borcu doğmaz. Aynı şekilde, sigorta süresi dolduktan sonra gerçekleşen zararlar da tazminat dışında kalır[5].
A) Hasar Miktarının tespiti
Hasar miktarının tespiti amacıyla, uygulamada, sigorta ettiren tarafınca sigortacıya hasar bildiriminde bulunulur ve sigortacı tarafından görevlendirilen eksperler marifetiyle de hasar tespiti yapılır. Sigorta eksperlerince hazırlanan rapordaki hasar miktarı üzerinde uyuşma olduğu takdirde, sigorta poliçesi hükmünde bakılırsa tazminat ödemesi yapılır.
Hasar miktarına ilişkin olarak uyuşmazlık çıkması halinde, sigorta genel şartlarına göre yargıcı bilirkişi seçmek suretiyle tespit yaptırması da mümkündür. Hasar tespiti ile ilgili hakem bilirkişi müessesi, Türk ticaret Kanunu'nda yer almamakla beraber, Bakanlıkça düzenlenen genel şartlarda, özellikle mal sigortaları ile ilgili genel şartlarda yer almakta ve sigorta poliçesi ile verilen bu genel şartlar, sigorta ettiren ve sigortacı tarafınca imzalanan poliçe ile sigorta sözleşmesi hükmü olarak taraflarca kabul edilmiş olmaktadır.
Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden çıkar sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf içinde sigorta sözleşmesinden doğmuş uyuşmazlıkların çözümü amacıyla bir "Sigorta Tahkim Komisyonu" oluşturulmuştur ( Sigortacılık Kanunu m. 14 ). Tarafların bu komisyona gidebilmesi için, sigortacılık icra eden kuruluşla uyuşmazlığa düşen bireyin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık meydana getiren kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen veya tamamen negatif neticelandığını belgelemiş olması gerekir. Sigortacılık icra eden kurumun, müracaat tarihinden itibaren 15 iş günü içinde yazılı olarak yanıt vermemesi de Komisyona müracaat için yeterlidir.
Sigortacılık yapan müesseselarla uyuşmazlığa düşen kişini Komisyona başvurusu, öncelikle raportörler tarafından incelenir. Raportörler en geç 15 gün içinde incelemelerini tamamlamak zorundadırlar. Raportörler tarafınca çözümlenmeyen başvurular sigorta hakemine iletilir. Hakemler, görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç dört ay içinde karar vermeye mecburdur (Sigortacılık Kanunu m.15). Aksi şekilde, uyuşmazlık yetkili mahkemelerce çözümlenir.


B) Sigorta Tazminatının Tespiti
Sigorta tazminatı ile hasar miktarı aynı değildir. Sigortacı tarafınca ödenecek tazminat miktarı, hasar tazminatı tespit edildikten sonra sigorta genel ve özel şartlarına bakılırsa ayrıca belirlenir[6].
Kural, sigorta konusu menfaatle meydana gelen hasarın tamamen ödenmesi olmakla birlikte, bazı hallerde sigortacı hasarın bir kısmını karşılamakla yükümlü olabilir. Örneğin, sigorta poliçesinde meydana gelen hasarın belirli bir oranının teminat haricinde bırakılacağı öngörülmüşse, sigortacı ziyanın taamını değil de belli bir yüzdesini tazminat olarak ödeyecektir.
Sigorta tazminatının miktarı, sigorta mevzusu menfaatin, rizikonun gerçekleştiği zamanki değerine nazaran tespit edilir. Sigorta konusu malın değeri, kaide olarak poliçede gösterilir. Ancak her nede olsa poliçede gösterilmemişse, sigorta ettiren, bu malın rizikonun gerçekleştiği andaki kıymetini ispat etmekle yükümlüdür[7].
Rizikonun gerçekleştiği anda, sigorta bedeli ile sigorta kıymeti içinde fark yoksa sigorta tazminatını belirlemek kolaydır. Tam hasar halinde tazminat meblağı, poliçede yazılı sigorta bedeli kadardır. Bu durumda herhangi bir hesaplama yapılması gerekmeksizin sigorta mevzusu menfaatin riziko kapsamına giren bir vaka sonucunda tamamen hasara uğradığının tespit edilmesi yeterlidir. Sigortacı, karşı tarafın uğradığı zarar daha çok olsa bile poliçede yazılı sigorta bedelini ödeyerek sorumlulukta kurtulur. Buna karşılık, sigorta konusu mal kısmen hasara uğramışsa tespit edilen zarar miktarı sigorta tazminatı olarak ödenir[8].
Öte yandan, sigorta sözleşmesinin yapılması aşamasındaki yanlış veya noksan beyanlardan dolayı bazı hallerde sigorta tazminatından indirim yapılması da söz mevzusu olabilir. Hakikaten, kasko sigortası yapılırken gerçeğe aykırı beyanlarla araç çokluğu indirimi, hanımefendi sürücü indirimi, evlilik veya yaş indirimi benzer biçimde indirimlerden yararlanarak düşük prim ödeyen sigorta ettirene karşı sigortacı sözleşmeyi fesh edememekle beraber, özel şartlara dayalı olarak, hasar gerçekleştiğinde sigorta tazminatından indirim yapma yetkisine haizdir[9].
C) Sigorta Tazminatının Ödenmesi
Sigorta tazminatının nakit olarak ödenmesi gerekmektedir. Ancak sigortanın konusuna ve taraflar arasındaki anlaşmaya bakılırsa ayni tazmin yoluna da gidilebilir ( TTK m. 1427/1 ). Örneğin, cam kırılmasına karşı sigortada, kırılan camın yerine yenisinin takılacağı öngörülebilir.
Kural olarak sigorta şirketinde tazminat talebine sahip olan birey, sigorta poliçesinde sigorta ettiren olarak gösterilen kişidir. Ancak poliçede lehtar yada dain/mürtehin sıfatıyla başka bir fert gösterilmişse, tazminat ödemesinin de bu kişiye yapılması gerekir. Ek olarak rehin hakkı sahibinin de açık muvafakati olmadan sigorta ettirene ödeme yapılamaz[10].
Sigorta tazminatı yada bedelinin muaccel olma süreı, yeni ticaret Kanunu'nda 6762 sayılı ticaret Kanunu'ndan farklı şekilde düzenlenmiştir. Hakikaten eski düzenlemede, muacceliyetin, " rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya bildirme borcunun doğduğu tarihte " gerçekleşeceği kabul edilmiş iken, 6102 sayılı yeni Türk ticaret Kanunu m. 1427/2'de rizikonun gerçekleşmesi kafi görülmeyerek, riziko ile ilgili belgelerin sigortacıya verilmesi ve sigortacının da araştırmalarını bitirmesi şart koşulmuştur. Buna gore;
" Sigorta tazminatı yada bedeli, rizikonun gerçekleşmesini müteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin sigortacıya verilmesinden sonrasında sigortacının edimine ilişkin araştırmaları bitince ve her şekilde 1446 ncı maddeye bakılırsa yapılacak ihbardan kırkbeş gün sonra muaccel olur. Can sigortaları için bu süre onbeş gündür. Sigortacıya yüklenemeyen bir kusurdan dolayı araştırma gecikmiş ise süre işlemez."
Sigortacının tazminat ödeme borcu, en geç zarar sigortalarında ihbardan 45 gün sonrasında, can sigortalarında ise 15 gün sonra muaccel hale gelecektir. Sadece önemle belirtmek gerekir ki, sigortacı rizikonun gerçekleştiği kendisine suç duyurusu yapılmadan öğrenmiş ise, muacceliyet için rizikonun gerçekleştiğine ilişkin ihbarın yapılmış olmasının aranmayacağı hususu madde gerekçesinde belirtilmiştir. Sigorta şirketi, tazminat talebiyle kendisine başvurulmasına rağmen süresi içinde ödemede bulunmayacak olursa, sigorta tazminatının temerrüt faiziyle beraber ödemek zorunda kalır[11]. Sigortacının temerrüde düşmesi içi ayrıca bir ihtar gönderilmesine gerek yoktur[12]. Borç muaccel olunca, sigortacı, ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşer ( TTK m. 1427/4 ). Bu durumda uygulanması ihtiyaç duyulan temerrüt faizi oranı, sigorta sözleşmesinde yargı bulunmaması halinde 305 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine nazaran tespit edilir. Sigortacıdan temerrüt faizi talep edebilmek için, usulüne uygun şekilde tazminat talebiyle sigortacıya başvurulmuş olması ve kanunda öngörülen sürenin geçmiş olmasına rağmen tazminatın ödenmemiş olması gerekir. Son olarak, sigortacının temerrüt faizi ödeme borcundan kurtulmasını öngören sözleşme hükümleri TTK m. 1427/5 hükmü gereğince geçersizdir.
Sigorta tazminatını ödemekte gecikmesi halinde, sigortacıdan temerrüt faizi dışında 6098 sayılı Borçlar Kanunu m. 122 çerçevesinde faizle karşılanmayan munzam ziyanın ( yeni deyimiyle aşkın zararın ) tazmini de istenebilir[13].
Öte yandan Sigortacılık Kanunu m. 32/3 gereğince, sigorta şirketleri, iyi niyet kurallarına aykırı olarak sigorta tazminatının ödenmesini geciktiremez. Bu hükme aykırı davranan sigortacı, karşı tarafın uğradığı tüm zararları karşılamak zorundadır.
Yeni ticaret Kanunu'nda, araştırmaların 3 ay içinde tamamlanmaması halinde sigortacının hiç olmazsa ön ödeme ödemesinde bulunarak sigortalının mağduriyetini kısmen de olsa gidermesine olanak sağlamıştır ( TTK m. 1427/3 ).
EK 1
SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK
28 Kasım 2006 tarihindeki Resmi Gazete
Sayı: 26360

BİRİNCİ BÖLÜM
amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
fakatç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin, gerek sözleşmenin müzakeresi gerekse kurulması esnasında sözleşmenin konusu, teminatları ve diğer özellikleri hakkında oluşabilecek bilgi eksikliklerinin giderilmesi ile sözleşmenin devamı sırasında ortaya çıkabilecek ve sözleşmenin işleyişi ile ilgili olarak sigorta ettireni, sigortalı yada lehdarı etkileyebilecek nitelikteki değişiklik ve gelişmelerden haberdar edilebilmesini teminen sigortacı tarafından yerine getirilmesi ihtiyaç duyulan görev ve yükümlülüklere dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/1956 tarihindeki ve 6762 sayılı Türk ticaret Kanunu ve özel sigortacılık mevzuatı kapsamında risk üstlenen tüm kuruluş ve kurumlar ile acenteleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/12/1959 tarihindeki ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Acente: Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru yada müstahdem benzer biçimde doğal olarak bir ödatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yer yada bölge içinde daimi bir surette sigortacının nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigortacı adına yapmayı meslek edinen kişileri,
b) Bilgilendirme Formu: Sözleşme kurulmadan önce sözleşmeye taraf olmak isteyen ve talep edilmesi hâlinde sigortadan faydalanacak diğer kişilere sigortacı tarafından verilen ve sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri içeren belgeyi,
c) Lehdar: Can sigortalarında, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi akdedilen ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına haiz olan kişiyi,
ç) Müsteşarlık: hazine Müsteşarlığını,
d) Sigorta ettiren: Sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde prim ödemek suretiyle teminat altına alan kişiyi,
e) Sigortacı: Belli bir prim karşılığında sigorta sözleşmesi ile risk üstlenen kişiyi,
f) Sigortalı: Zarar sigortalarında menfaati güvence altına alınan, can sigortalarında ise üzerinde riziko gerçekleşme ihtimali olan kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bilgilendirme Yükümlülüğü
Bilgilendirmeye ilişkin genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü, sigortacı tarafınca sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigorta ettirene karşı sözlü ve yazılı şekilde yerine getirilir.
(2) Bilgilendirme yükümlülüğü, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce başlar ve sözleşmenin geçerli olduğu süre içinde de devam eder.
(3) Sigortacı, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde; sözleşmenin müzakeresi, kurulması ve devamı esnasında sigorta ettirene, sigortayla ilgili teknik mevzularda yardımcı olmak, yapılacak yada yapılmış sigortacılık işleminin özellikleri ve sözleşmeye mevzu sigorta güvenceı ile sigortanın işleyişi hakkında lüzumlu her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak sağlamak ve sigorta ettireni yanıltıcı her türlü hâl ve davranıştan kaçınmak zorundadır.
Bilgilendirme ile yükümlü olanlar ve bilgilendirmeyi talep edebilecek diğer kişiler
MADDE 6 – (1) Sözleşme kurulmadan önce yada sözleşmenin müzakeresi ya da devamı esnasında, 12 nci ve 13 üncü madde hükümleri hariç olmak üzere, sigortacı için bu Yönetmelikte öngörülen yükümlülükler sigortacının acenteleri için de geçerlidir.
(2) Talep hâlinde sigortacı, sigorta ettirene karşı bilgilendirme mevzusundaki tüm yükümlülüklerini sigortadan faydalanacak kişilere karşı da yerine getirmek zorundadır.
Bilgilendirme yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmemesi
MADDE 7 – (1) Sigorta sözleşmesinin müzakeresi, kurulması ve devamı esnasında, bilgilendirme yükümlülüğü gereği şeklinde yerine getirilmemiş veya sigortacı hakkında yanıltıcı data verilmiş veya bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde düzenlenen Bilgilendirme Formu gereği benzer biçimde teslim edilmemiş ya da Bilgilendirme Formunda yer edinen bilgiler gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmiş ve bu hâllerden herhangi biri sigorta ettirenin kararına etkili olmuş ise, sigorta ettiren sigorta sözleşmesini feshedebileceği gibi, varsa uğradığı zararın tazminini de talep edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşmenin Müzakeresi ve Kurulması Sırasındaki Bilgilendirme Yükümlülüğü
Bilgilendirme Formu ve içinde ne olduğu
MADDE 8 – (1) Sigortacı, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önceki müzakere safhasında sözleşmeye taraf olmak isteyen kişilere Bilgilendirme Formunun bir suretini verir.
(2) Bilgilendirme Formunun şekil ve içinde ne olduğu Müsteşarlıkça tespit edilir. Sadece, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip, Bilgilendirme Formu halihazırda mevcut bulunmayan sigorta türleri için, sigortacı tarafından asgari olarak;
a) Sigortacı ile acenteye ilişkin unvan ve iletişim bilgilerini,
b) Akdedilecek sözleşmeye ilişkin genel uyarmaları,
c) Sözleşme ile verilen teminatları,
ç) Sigorta güvenceının istisnaları ile her bir sigorta türü için güvence kapsamı dışında olup da, poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile güvence kapsamına alınabilecek kıymetleri, rizikoları yada sözleşmeye eklenebilecek özel hükümler ve klozlara ilişkin bilgileri,
d) Tazminata ilişkin genel bilgiler ile tazminat ödeme kurallarını,
e) Şikayet ve informasyon taleplerine ilişkin detayları,
içerecek şekilde hazırlanacak geçici Bilgilendirme Formları kullanılır. Müsteşarlık, Bilgilendirme Formlarının kapsam ve içeriğini değiştirmeye yetkilidir.
Bilgilendirme Formu ve diğer belgelerin verilmesi
MADDE 9 – (1) Bilgilendirme Formunun ilgili bölümleri sigortacı tarafınca gerçeğe ve mevzuata uygun şekilde doldurulur. Sigortacı ayrıca, Bilgilendirme Formlarının basımını yapmak ve formları acentelerine zamanında ve kafi sayıda tevdi etmek zorundadır. Bilgilendirme Formlarının basım ve dağıtımına ilişkin tüm giderler sigortacıya aittir.
(2) en az iki nüsha düzenlenecek Bilgilendirme Formu, sözleşmenin kurulmasından önce sigortacı tarafından kaşelenip imzalandıktan sonra, sözleşmeye taraf olmak isteyen kişiye imza karşılığı verilir. Sigortacı formun bir nüshasını saklamak zorundadır. İmza, sigorta ettirenin, sigorta sözleşmesi ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olduğu hususunda aksi kanıtlama edilebilir karine teşkil eder.
(3) Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğünü mevzuata ve usulüne bakılırsa ifa etmiş sayılabilmesi için sözlü veya yazılı olarak sağlanan bilgilerin noksan, yanlış yada yanıltıcı olmaması gerekir.
(4) Sigorta poliçesi ve Bilgilendirme Formunun yanısıra, sigortacı, sözleşmeye konu sigortaya ilişkin Sigorta Genel Şartları ile rizikonun gerçekleşmesi hâlinde tazminat başvurusunda talep edilebilecek bilgi ve belgelere ilişkin listeyi sigorta ettirene veya sözleşmenin kurulması sırasında sözleşmeye taraf olmak isteyen kişiye vermek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme Kurulduktan sonrasında Sigortacının Yükümlülükleri
ve Sigorta Ettirenin Bilgilendirilmesi
Sigortacının genel bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 10 – (1) Sigortacı, sözleşmeye konu sigortaya ilişkin mevzuatta meydana gelen değişimler başta olmak üzere; iflâs yada tasfiyesini, ilgili branşlarda meydana getirilen ruhsat iptallerini, tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırıldığını ve sigorta sözleşmesinin devamı esnasında ortaya çıkabilecek, sigorta ettiren ile sigorta sözleşmesinden yararlanacak kimselerin hak, borç ve yükümlülüklerini doğrudan etkileyebilecek nitelikteki her türlü değişim ve gelişmeleri, sigorta ettirene yada sözleşmeden menfaat sağlayacak kişilere, en geç on iş günü içinde bildirir.
Bilgilendirmenin şekli
MADDE 11 – (1) Sigortacı, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içindeki bildirim yükümlülüğünü taahhütlü mektup, faks, telgraf, elektronik posta yada güvenli elektronik imza ile yerine getirir.
(2) Sigortacının, çağrı merkezi kanalıyla veya telefon ile yapacağı bildirimler, görüşmenin manyetik yada dijital ortamda kayıt altına alınmış olması ve bu durumun da sigortacı tarafınca ispat edilmesi hâlinde gereği gibi yerine getirilmiş sayılır.
(3) Bildirim yükümlülüğünün bu maddede yazılı şekillerde yerine getirilebilmesinin mümkün bulunmadığının tespiti hâlinde, gerekli bildirimler, Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak ve Müsteşarlıkça uygun görülecek usulde basın ve yayın kurumları yoluyla da yapılabilir.

Data talepleri ve şikayetlerin cevaplandırılması
MADDE 12 – (1) Sigortacı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden çıkar sağlayanlar tarafından yazılı veya elektronik mesajşim çalgılarıyla kendisine yöneltilen sigortaya ilişkin şikayetlerle, sözleşmeye bağlı olarak yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere sözleşmeye ilişkin her türlü data taleplerini, başvurunun kendisine yetişmesindan itibaren on beş iş günü içinde cevaplandırmak zorundadır.
(2) Sigortacı, birinci fıkradaki gerekleri yerine getirebilmek amacıyla asgari iki kişiden oluşan, şikayet ve bilgi taleplerini değerlendirip neticelandırmakla görevli bir şikayet birimi kurar. Söz mevzusu şikayet birimi, sigortacıya ulaşan tüm şikayetlere ilişkin kayıtları ve istatistikleri meblağ ve üçer aylık dönemler itibarıyla, Müsteşarlığın tespit edeceği usul ve esaslara uygun olarak şikayetlere ilişkin konularda Müsteşarlığa rapor gönderir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamuoyunun Bilgilendirilmesi
İnternet sitesi kurma zorunluluğu
MADDE 13 – (1) Sigorta ettiren, sigortalı ve lehdarların, sigortacılığa ve mevzuata ilişkin gelişmelerden sürekli olarak bilgilendirilmelerini teminen sigortacı, lüzumlu data işlem alt yapı çalışmalarını yapmak ve bu çerçevede Müsteşarlıkça belirlenecek şartları yerine getirmek üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
(2) Sigortacı, genel hükümler ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bilgilendirme faaliyetini etkin olarak yürütebilmek amacıyla kurumsal internet sitesi oluşturur. Ancak, bu Yönetmeliğin yayımı tarihi saygınlıkıyla halihazırda internet sitesi bulunanlar mevcut sitelerinde yer alan sayfa, doküman ve formların şekil ve içeriklerini bu madde hükümlerine nazaran güncelleyerek yine düzenler.
(3) Sigortacı, bilgilendirme faaliyetinin etkin olarak yürütülebilmesi ve ilgililerin ihtiyaç duyacakları bilgiye en kısa ve kolay yoldan ulaşabilmesi amacıyla, aşağıdaki informasyon veya belgelerin yer alacağı sayfa ve formları rahatça okunabilir bir puntoda, ayrı ayrı ve ana sayfadan direkt bağlantı vermek suretiyle oluşturarak kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunar.
A) Sigortacıya ilişkin genel bilgiler başta olmak üzere sigortacının ortaklaşa iş yapısı, yönetimsel yapısı ve sermayesine ilişkin bilgiler,
b) faaliyet gösterilen branşlar ile bu çerçevede sunulan sigortacılık hizmetleri ve ürünler ile ilgili bilgiler,
c) Sigorta ürünleri çerçevesinde teminat kapsamında olmamasına rağmen ek sözleşme ile güvence kapsamına alınabilecek kıymetler, rizikolar yada sözleşmeye konulabilecek özel hükümlere ilişkin bilgiler,
ç) Sözleşmeye konu rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehdarın hak ve yükümlülükleri ile bu tarz şeylerin izlemesi ihtiyaç duyulan prosedüre ilişkin bilgiler,
d) Vergi uygulamalarına ilişkin bilgiler,
e) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri başta olmak üzere adres, elektronik posta, telefon ve faks numaraları,
f) Acentelere ilişkin bağlantı adresleri, telefon ve faks numaraları,
g) Şikayet ve başvuruların yapılmış şekli ve usulleri,
ğ) Sigorta ettirenlerin, sigortalıların yada sigortadan çıkar sağlayan kişilerin internet üzerinden data talep edebilmesine ve uzaktan erişimle şikayette bulunabilmesine olanak sağlamaya yönelik oluşturulacak elektronik formlar,
h) İstatistiki veriler ve diğer bilgiler.
(4) Üçüncü fıkrada yazılı yükümlülüklere ek olarak sigortacı; sigorta ettirenlerin, sigortalıların veya sigortadan faydalanacak öteki kişilerin,
a) Poliçe bilgileri ile tazminat ödemelerine ilişkin işlemlerin güncel hâline,
b) (a) bendine ek olarak hayat sigortası sözleşmelerinde; tahakkuk eden ve tahsil edilen primlere, verilen teminatlara ve her bir teminata ilişkin tutarlara, kesintilere (komisyonlar, yönetimsel ve tahsil harcamaları ile öteki giderler), var ise birikim ve kâr payı tutarına, kâr hisseı oranlarına, iştira, ikraz ve tenzil değerlerine, ikraz ve tenzildeki sözleşmelerin durumuna,
c) Müsteşarlıkça uygun görülecek öteki konulara ve verilere,
on-line ortamda ve günlük olarak uzaktan erişimini sağlamak amacıyla gerekli bilgi işlem altyapısını kurar. Kurulacak sisteme, poliçe numarası yada hasar dosya numarası veya kişisel bilgiler ile giriş yapılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 14 – Bu Yönetmeliğin; 13 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrası 1/12/2007 tarihinde, diğer maddeleri ise 1/6/2007 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini gömü Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK 2
ÖRNEK BİLGİLENDİRME FORMU
Bilgilendirme biçim No : 1476252
GEN.BF.02.TR(0) 1 / 2
en az iki nüsha olarak düzenlenen bu biçim, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı informasyon vermek amacıyla 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

DİKKAT!... T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN TÜM MAL SİGORTALARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÖRNEK FORMA DAYANARAK HAZIRLANAN İŞBU biçim GENEL BİR BİLGİLENDİRMEYİ İÇERMEKTE OLUP, İLGİLENİLEN ÜRÜN İLE ÖRTÜŞMEYEN HÜKÜMLERİ İÇEREBİLİR. BÖYLE BİR DURUMDA, İLGİLİ ÜRÜNE DAİR ÖZEL VE GENEL ŞART DÜZENLEMELERİ ESAS ALINIR. Bu nedenle LÜTFEN İLGİLİ ÜRÜNE İLİŞKİN ÖZEL VE GENEL ŞARTLARI DİKKATLİCE okuyun.

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Güvenceı veren sigortacının;
tecim Ünvanı : A... SİGORTA A.Ş.
Adresi : B.... – İSTANBUL

2. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
tecim Ünvanı :
Adresi :
Tel & Faks no. :

B. UYARILAR (İLGİLİ PAKET SİGORTA ÜRÜNÜNE İLİŞKİN TÜM ÖZEL VE GENEL ŞARTLARDA yer alan DÜZENLEMELER ÖNCELİKLİ VE SAKLIDIR.)

1. Seçtiğiniz paket poliçeye dair tüm ilgili genel şartları, özel şartları(klozları) ve/veya varsa poliçe kitapçığını, sigortacı ve/yada acentesinden ne olursa olsun talep ediniz ve dikkatlice okuyunuz.

2. Sigorta priminin hepsinın veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edilmiş olduğu an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, aksi kararlaştırılmadıkça, sigortacının sorumluluğu başlamaz.

3. İleride doğabilecek bazı ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin yada taksitle) ödemeye dair belgeyi almayı ve saklamayı unutmayınız.

4. Prim ödemesinde, "ne olursa olsun", "kati" benzer biçimde ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hâllerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin süreında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.

5. Sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam etmiş olduğu süreye tekabül eden prim, gün sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.

6. Sözleşmenin kurulması esnasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik yada yanlış data vermekten kaçınınız. Aksi taktirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortayaçıkabilir.

C. GENEL BİLGİLER
1. Paket Poliçe, birden fazla sigorta sözleşmesinin konusu farklı teminatların bir poliçe kapsamında verilmesini ifade eder. Benzer veya ilgili teminatlar sağlıyor olsa bile her bir sözleşme kendi genel şartları çerçevesinde değerlendirilir. Buna karşılık Ek güvence ile, paket poliçeden farklı olarak, tek bir sözleşme vardır ve ek güvenceın ana sözleşmeden bağlarımsız herhangi bir hukukî geçerliliği yoktur. Ek teminata mevzu sigorta, ana sigortanın genel şartlarına tâbidir.

2. İLGİLİ PAKET POLİÇEDE yer alan TEMİNATLAR VE SİGORTA TEMİNATI DIŞINDA KALAN HALLER İLE var ise İLAVE HİZMETLER, İŞBU FORMUN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN GENEL ŞARTLAR, ÖZEL ŞARTLAR (KLOZLAR) yada var ise POLİÇE KİTAPÇIĞI'NDA DETAYLI BİR ŞEKİLDE AÇIKLANMIŞTIR. LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ VE SİZCE MÜPHEM KALAN HUSUSLARI, SİGORTACIDAN SORGULAYINIZ.

3. İLGİLİ PAKET POLİÇEDE İLAVE PRİM VE EK SÖZLEŞMEYLE kapsama dahil edilebilecek riziko/zarar veya kıymetlere dair EK TEMİNATLAR hakkında, LÜTFEN GENEL ŞARTLAR, ÖZEL ŞARTLAR (KLOZLAR) yada varsa POLİÇE KİTAPÇIĞI'NA BAKINIZ.

4. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak ve sigortalı aleyhine olmamak üzere özel şart kararlaştırabilme hakkı vardır.

D. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ (PAKET POLİÇEDEKİ HER BİR TEMİNATA DAİR ÖZEL VE GENEL ŞARTLARDA yer edinen DÜZENLEMELER, BURADAKİ AÇIKLAMALARA GÖRE ÖNCELİK TAŞIR.)

1. Tazminat başvurusu için ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.

2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda Sigorta Sözleşmesi ile yada mevzuat uyarınca özel bir düzenleme getirilmiş olmadıkça 5 işgünü içinde, gerekli data ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve telefonları yer edinen sigortacıya başvuruda bulununuz.

3. Bildirim esnasında, LÜTFEN sigortacı tarafınca verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz.

4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir.

E. TAZMİNAT (PAKET POLİÇEDEKİ HER BİR TEMİNATA DAİR ÖZEL VE GENEL ŞARTLARDA yer alan DÜZENLEMELER, BURADAKİ AÇIKLAMALARA GÖRE ÖNCELİK TAŞIR.)

1. Sözleşmenin kurulması esnasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat ediniz. Sigorta bedeli, poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt etmiş olduğu teminatın azami tutarıdır. Sigorta değeri ise, sigorta edilen kıymetin gerçek değeridir.

2. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hâllerde, sigorta değeri rizikonun gerçekleştiği anda belirlenir. Bu durumda sigorta değeri, rizikonun gerçekleştiği anda sigortalı kıymetin rayiç değeridir.

3. Poliçede yazılı değerin, gerçek (rayiç) değerden yüksek olması hâlinde, aşkın sigorta söz konusudur. Bu durumda ekstra prim ödemenize rağmen, sigortacının azami sorumluluğu rayiç kıymet ile sınırı olandır. Sadece, sigortacıdan, sigorta kıymetini aşan miktara isabet eden primin iadesi talep edilebilir.

4. Sözleşmenin kurulması esnasında, poliçede yazılı değerin, rayiç (gerçek) değerden düşük tespit edilmesi hâlinde noksan sigorta söz mevzusu olur. Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha az tazminat öder.

5. Eksik ve aşkın sigorta durumlarından oluşabilecek ihtilafları önlemek için, bilirkişi vesilesiyle tespit edilecek değer üzerinden sigorta (takseli sigorta/mutabakatlı değer) yapmış oldurılabilir.

6. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda, 14.06.2007 tarih ve 26552 No' lu Resmi Gazete ile piyasaya sürülen Sigortacılık Kanunu' nun " Sigorta Eksperleri" başlıklı 22(19) Maddesi'ne bakılırsa tayin edilen sigorta eksperine ilişkin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin internet sitesinden ( http:// http://www.Tobb.Org.Tr )temin edilebilir.

F. TAZMİNAT ÖDEMESİ
1. Bilgilendirme formu mevzusu sigorta ürününe dahil teminatların herbirisi için muafiyet ugulamasına dikkat edilmelidir. Muafiyet, hasarın belli bir miktarının sigortalı tarafınca yüklenilmesini ifade eder. Yani tespit olunan bir miktara yada sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan miktarların sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceği kararlaştırılabilir. Bu oran veya tutarlar poliçe ve /yada eklerinde belirtilir. LÜTFEN SİGORTA TEMİNATLARINA DAİR MUAFİYET KOŞULLARINI SİGORTACINIZA SORUNUZ.

2. Tam hasar durumunda tazminat ödemesine dair DETAYLI AÇIKLAMA İÇİN LÜTFEN GENEL ŞARTLAR, ÖZEL ŞARTLAR (KLOZLAR) yada var ise POLİÇE KİTAPÇIĞINA BAKINIZ.

3. Lüzumlu data ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren mevzuat ve ilgili genel ve özel şartlarda öngörülen azami süre içinde sigortacı tarafınca gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır. LÜTFEN BU SÜRELERİ, TERCİH EDİLEN PAKET POLİÇE ÜRÜNÜ İÇERİSİNDEKİ HER BİR TEMİNAT
BAKIMINDAN AYRI AYRI SİGORTACIDAN SORGULAYINIZ.

4. Sigortacı Tahkim sistemine üye değildir.

G. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ
1. Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 işgünü içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.

Adres: A... Sigorta A.Ş.

"Taraflar; Sigorta Ettirenin beyan ettiği sigorta mevzusu ve ihtiyaç duyduğu himayeye ilişkin, Sigortacı ve/veya acentesi tarafından kendisine sözlü ve/yada mesafeli satış yöntemi ile yapılan izahat üzerine, Sigorta Ettiren seçmiş olduğu paket poliçe ürünü üzerinden ayrıca bu formdaki içerik ve detayda bir bilgilendirmenin Sigortacı ve/veya acentesi tarafından kendisine yapıldığını kabul ve beyanını müteakip, taraflar işbu formu..................Tarihinde imza altına almışlardır."

Sigorta Ettirenin Sigortacı veya acentenin
Adı Soyadı ve imzası kaşesi ve yetkilinin imzası

"Sigortacının Borçları" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av. Şükran Yıldırım'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
09.01.2017 21:17
Alıntı ile Cevapla