Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Memuriyete Engel Suçlar
Yazar Konu
siirvehikaye
Ziyaretçi

 
Yorum: #1
Memuriyete Engel Suçlar
Bu yazımızda memuriyete engel suçları, para cezası memuriyete engelmi, denetimli serbestlik memuriyete engelmi, taksirli suçlar memuriyete engelmi, sabıkası olan memur olabilirmi, cezanın ertelenmesi memuriyete engelmi, ceza alan polis olabilirmi gibi sorularınızın cevabını bulacaksınız.

Devlet Memurları Kanununa nazaran memur olmanın şartları şunlardır

Genel ve özel şartlar:
Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/14 md.)
Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A) Genel şartlar:
1. Türk Vatandaşı olmak,(1)
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir kabahattan dolayı bir yıl yada daha çok süreyle hapis cezasına yahut affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı kabahatlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahattan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık kabahatlarından mahkûm olmamak. (1)
6. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak.
B) Özel şartlar:
1. Hizmet göreceği derslik için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden mezuniyet belgesi
almış olmak,
2. Kurumların özel kanun veya öteki mevzuatında aranan şartları taşımak.

NOT:

(1) Bu alt bentte yer edinen “… ulusal savunmaya karşı kabahatlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, … ” bölümü, Anayasa Mahkemesi’nin 25/2/2010 tarihli ve E.: 2008/17, K.: 2010/44 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
(2) Bu bentte yer edinen “vücut veya” ile “yada vücut sakatlığı ile özürlü” ibareleri 21/4/2005 tarihindeki ve 5335 sayılı Kanunun 29’uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesi aşağıdaki şekildedir:
Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma (1)(2)
Madde 53- (1) kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;
a) devamlı, süreli yada geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden yada Devlet, il, belediye, köy yada bu tarz şeylerin denetim ve gözetimi altında bulunan müessese ve müesseselarca verilen, atamaya veya seçime doğal olarak tüm memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
b) Seçme ve seçilme ehliyetinden (…) (2) ,
c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasal parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek müesseseunun iznine tabi bir meslek yada sanatı, kendi sorumluluğu altında özgür meslek erbabı yada tacir olarak icra etmekten, Yoksun bırakılır.
(2) birey, işlemiş bulunmuş olduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.
NOT:
(1) Anayasa Mahkemesi’nin 8/10/2015 tarihindeki ve E.: 2014/140, K.: 2015/85 sayılı Kararı ile; bu maddenin birinci fıkrasında yer edinen “kişi, kasten işlemiş olduğu kabahattan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;…” bölümü, aynı fıkranın (b) bendinde yer edinen “…seçilme ehliyetinden…” ibaresi yönünden, gene aynı fıkrada yer edinen “…hapis cezasına…” ibaresi ise (b) bendinde yer edinen “Seçme ve…” ibaresi yönünden iptal edilmiştir.
(2) Anayasa Mahkemesi’nin 8/10/2015 tarihli ve E.: 2014/140, K.: 2015/85 sayılı Kararı ile; bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “…ve öteki siyasi hakları kullanmaktan” ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrası, birinci fıkranın (b) bendinde yer alan “Seçme ve seçilme ehliyetinden…” ibaresi yönünden iptal edilmiştir.

(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen yada koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir.
(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş yada fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. (1)
(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin fenaye kullanılması suretiyle işlenen kabahatlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ek olarak, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen kabahatlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.
(6) Belli bir meslek yada sanatın veya trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli kabahattan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.

kaynak: https://www.adaletinsesi.com/memuriyete-engel-suclar/
(Bu konu en son: 02.10.2017 Tarihinde, Saat: 15:23 düzenlenmiştir. Düzenleyen: Admin.)
10.01.2017 13:47
Alıntı ile Cevapla