Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hakaret davalarında yapılması gerekenler
Yazar Konu
siirvehikaye
Ziyaretçi

 
Yorum: #1
Hakaret davalarında yapılması gerekenler
Merhaba. Bu yazımızda kanun maddelerine göre hakaret suçu ve hakaretin cezası, hakaret davaları, hakaret davaları nasıl sonuçlanır, hakaret davası örnekleri, hakaret suçlarının cezalarını ele alacağız.

Madde 125
(1) Bir hiç kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin özsevi, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis yada adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı yada görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
(3) Hakaret kabahatunun;
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dini, siyasal, toplumsal, felsefi inanç, fikir ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya
çalışmasından, mensup olduğu dinin komut ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c) kişinin mensup bulunmuş olduğu dine nazaran kutsal sayılan değerlerden bahisle,
İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.
(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Sadece, bu durumda zincirleme kabahata ilişkin madde hükümleri uygulanır.
Mağdurun belirlenmesi
Madde 126
(1) Hakaret kabahatunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer durumunda ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.
İsnadın kanıtlamaı
Madde 127
(1) İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin kanıtlama edilmiş olması halinde kişiye ceza verilmez. Bu suç sebebiyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı verilmesi halinde, isnat ispatlanmış sayılır. Bunun dışındaki hallerde isnadın ispat isteminin kabulü, sadece isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına yada şikayetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.
(2) İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi halinde, cezaya hükmedilir.
İddia ve müdafa dokunulmazlığı
Madde 128
(1) Yargı mercileri veya yönetimsel makamlar nezdinde meydana getirilen yazılı yada sözlü müracaat, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut isnadlarda yahut negatif değerlendirmelerde bulunulması halinde, ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir.
Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret
Madde 129
(1) Hakaret kabahatunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği şeklinde, ceza vermekten de vazgeçilebilir.
(2) Bu kabahatun, kasten yaralama kabahatuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez.
(3) Hakaret kabahatunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, vakasın mahiyetine gore, taraflardan her ikisi veya biri
hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği benzer biçimde, ceza vermekten de vazgeçilebilir.
Bireyin hatırasına hakaret
Madde 130
(1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına minimum üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden fert, üç aydan iki
yıla kadar hapis yada adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.
(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset yada kemikler hakkında tahkir edici
fiillerde bulunan birey, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Sualşturma ve kovuşturma koşulu
Madde 131
(1) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret kabahatunun soruşturulması ve
kovuşturulması, mağdurun şikayetine bağlıdır.
(2) Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan bireyin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci
dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş yada kardeşleri tarafınca şikayette bulunulabilir.Burada dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan husus hakaret karşılıklıysa ve her iki tarafta ceza alacaksa tarafların uzlaşması gerektiğidir.Adaletin terazisi adildir fakat geç işler.Mağdur olmamak için uzlaşmanızda her vakit için yarar bulunmaktadır. Zira yıllarca sürecek bir mahkemedense uzlaşmak, hukuk ve hakkaniyet e daha uygundur.

Kaynak: https://www.adaletinsesi.com/hakaret-dav...erekenler/
(Bu konu en son: 25.09.2017 Tarihinde, Saat: 02:52 düzenlenmiştir. Düzenleyen: Admin.)
10.01.2017 13:53
Alıntı ile Cevapla