Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Emtia Ve Nakliyat Sigortası
Yazar Konu
mavigece
Ziyaretçi

 
Yorum: #1
Emtia Ve Nakliyat Sigortası
mesuliyet Kavramı

sorumluluk kelime anlamı olarak üstlenilen bir iş veya görev hakkında yapılması gerekenleri bilmek ve bu gereklere uygun olarak hareket etme zorunluluğudur1. Hukukta mesuliyet ise alacaklının alacağını alabilmesi için borçluya ait malvarlığına cebri icra yöntemiyle el koyabilme yetkisi ve borçlunun bunlara katlamak zorunda olması demektir2.

Doktrinde dinin, ahlakın, hukuki kuralların sorumluluklarını bildiğimiz ve bu tarz şeylerin neticelarına bağlanan düzenlemelerle iç içe yaşadığımız ifade edilmektedir3.

B. Emtia ve nakliyat Sigortası tarifı ve konusu

1. Emtia ve taşıma Sigortası tarifı

Emtia taşıma Sigortası Malların, bir yerden başka bir yere bir veya birkaç nakil aracı ile taşınması (sevk edilmesi) esnasında uğrayabileceği zarar, kayıp (ziya) ve hasarları güvence altına sigorta türüdür. Taşıma Sigortaları, ilk uygulamasının yapıldığı Londra ve Lloyd’s dan günümüze, küresel boyuttaki dış ticaretteki gelişmeler , ticaretin çeşitlenme ve yaygınlaşması paralelinde hızlı bir gelişim göstererek günümüz sigorta uygulamaları haline gelmiştir. Bu haliyle de fazlaca detaylandığı için uygulaması büyük bir dikkat ve özen gerektirmektedir.

Nakliyat Sigortalarının uygulamasında sigortalı ve sigortacı tarafından lüzumlu informasyon ve verilerin eksiksiz ve özellikle süreında temin edilmesi ve eksiksiz olması çok önemlidir. Buda nakliyat sigortalarının iyi bilinmesi ile ilgilidir.

2. Emtia ve nakliyat Sigortası konusu

A.1. Bu sigorta, poliçede belirtilen süre içinde gemi yada diğer deniz ve göl çalgıları veya bunlara ilişkin öteki sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, poliçede belirlenen koşullara bağlı olarak güvence altına alır.
Bu maddede yer alan “vapur veya öteki deniz ve göl araçları” terimi, yük ve yolcu gemilerini kapsar. Sadece sigortacı kabul etmiş olduğu takdirde, ahşap yada beton ya da bunların karışımından yapılmış tekneler, yelkenli tekneler, tenezzüh tekneleri, yat ve kotralar, hizmet motorları, balıkçı gemi ve tekneleri, römorkör, duba, sat ve layterler, yüzer havuz, şahmerdan ve vinçler, yüzer lokanta, deniz motosikletleri şeklinde deniz ve göl çalgıları “gemi yada öteki deniz ve göl araçları” terimi kapsamında sayılır.

Emtia ve nakliyat Sigortası ile malların bir yerden öteki bir yere taşınması, bu taşıma sırasında karşılanan tehlikeler ulusal ve uluslararası ekonomiler için göz ardı edilmeyecek derecede önemli olgulardan biridir. Dolayısıyla malların taşınması esnasında karsılaşacakları tehlikeleri güvence altına alması Emtia ve taşıma Sigortalarının konusunu oluşturmaktadır. Önceleri denizlerde başlayan taşımacılık daha sonra demiryolları ve karayollarını günümüzde ise havayollarını da kapsamına almıştır. Taşımacılığın gelişmesi ile beraber Emtia ve taşıma Sigortalarının kapsamı büyümüş, taşımacılığın organik tehlikelerine ilave olarak malların naturel niteliklerinden doğan tehlikeler ile bazı ticari tehlikeleri de kapsama dahil edilmiştir.

Emtia ve taşıma Sigortasında yurt içi ve yurt dışı (ithalat/ihracat) sevkiyatlarında her türlü emtianın, yüklemeden boşaltmaya (depodan-depoya) kadar gümrükteki beklemeler, aktarmalar, ara sevkiyatlar da dâhil olmak üzere deniz, hava ve karayolu ile nakliyatı esnasında meydana gelebilecek çeşitli kaza, yangın, hırsızlık, kaybolma ile ayrıca istenirse harp, grev, kargaşalık, terör, sabotaj gibi tehlikeler sonucu doğacak zarar, yitik ve hasarları tüm dünyada geçerli uluslararası standart ve şartlarda güvence altına alır.

A.2. Aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta konusu gemi yada öteki deniz ve göl çalgıları, sınıflama kurumları (klas müesseseleri) tarafından verilmiş derslik belgesine haiz olmalı ve bu belge sigorta süresi içinde geçerliliğini korumalıdır. Sınıflama kurumları tarafınca verilmiş derslik belgesine haiz olmayan gemi ve öteki deniz ve göl enstrumanlarının sigorta konusu olabilmesi için yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine gore inşa edilmiş olmaları zorunludur.

C. Karayolu nakliyat Sigortası

Karayolu taşıma sigortası TTK' da zarar sigortaları içerisinde bir mal sigortası olarak düzenlenmiştir. Zira mal sigortalarında sigortalının bir mal üzerindeki menfaati sigorta edilmektedir4.

TTK m. 1421/1 aksine sözleşme yoksa, sigortacının sorumluluğu primin yada ilk taksitinin ödenmesi ile adım atar; kara ve denizde eşya taşıma işlerine ilişkin sigortalarda, sigortacı, sözleşmenin yapılmasıyla sorumlu olur.

TTK m. 1430 hükmüne gore sigorta ettiren, sözleşmeyle kararlaştırılan primi ödemekle yükümlüdür. Aksine sözleşme yoksa sigorta primi peşin ödenir. Özel kanunlardaki hükümler saklıdır (TTK m. 1430/1).

Sigorta primi nakden ödenir. İlk taksitin nakden ödenmesi şartıyla, sonraki primler için kambiyo senedi verilebilir; hal böyle olunca, ödeme kambiyo senedinin tahsili ile gerçekleşir (TTK m. 1430/2).

Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadan önce, kararlaştırılmış primin yarısını ödeyerek sözleşmeden cayabilir. Sözleşmeden kısmi cayma halinde, sigorta ettirenin ödemekle yükümlü olduğu prim, cayılan kısma ilişkin primin yarısıdır (TTK m. 1430/3).

TTK. 1421 hükmü ile 1430 hükmü içinde bir çelişki bulunup bulunmadığı hususu doktrinde TTK madde gerekçeleri üzerinden gidilerek cevaplanmaya çalışılmıştır. Buna bakılırsa ileri sürülen bir görüşe gore TTK m. 1430 hükmü sigortacının sorumluluğunun başlamasını primin ödenmesine bağlayan bir kuraldır. TTK m. 1430 hükmü ile taşıma sigortasında sigortacının sorumluluğunun başlamasının primin ödenmesine bağlı olmadığı, sigortacının eşyanın teslim edildiği tarihten itibaren görevli olacağı düzenlenmekle TTK m. 1421 hükmü ile getirilen kural değişmemektedir5.

Karayolu taşıma sigortasının riziko açısından en önemli özelliği, taşıyıcının sorumluluğunun başladığı noktadır. Bir görüşe göre6 eşyanın taşıyıcıya teslim zamanı, taşıma sözleşmesinin yapıldığı tarihtir. Zira taşıma sözleşmesinin yapılmasıyla sigortacının sorumluluğu adım atar. Fakat bu görüşe katılmak mümkün değildir. Zira taşıma sözleşmeleri ayni değil rızai sözleşmelerdir7. Taşıma sözleşmesinin yapılması sigorta sözleşmesini başlatmaz. Sözleşmesi yapılmış olsa bile sigortacının rizikolardan sorumluluğu mutlaka taşıyıcının eşyaları taşınmak üzere teslim almasına bağlıdır.

II. Nakliyat Sigortalarında Verilen Teminatlar ve Poliçe Türleri

A. Nakliyat Sigortalarında Verilen Teminatlar

A.3. Sigorta teminatının Kapsamı: Bu sigorta, rizikonun gerçekleşmesi sonucu gemi veya öteki deniz ve göl enstrumanlarının yahut bunlara ilişkin öteki menfaatlerin uğrayacağı ziya ve hasarı, ek olarak teminata dahil edilmişse sorumluluk tazminatını, yahut bunlarla ilgili masrafları kapsar. Ziya veya hasar yahut mesuliyet tazminatı ile bunlara ilişkin masrafların kapsam ve içinde ne olduğu, teminata dahil ve istisna edilen rizikolar, bu poliçeye eklenen özel şartlarla belirlenir.

1. Tam Ziya Klozu

En dar ve en sınırlı teminattır. Taşınan emtianın, taşıyan nakil aracı ile beraber tamamen ziya olması halini temin eder. Aslabir kısmi hasarı temin etmez. Örnek: gemi ile birlikte taşınan yükün batması, tamamen yanması v.B. Veya taşıyan uçakla birlikte taşınan malın da düşüp parçalanması, yok olması, tamamen yanması v.B. Yada taşınan malla birlikte tamamen ziya olması…vb. Bu kloz avarya ve masraflar hariç yalnız nakil aracın (gemi, kamyon, tayyare, tren) fiilen ve mutlak surette tüm bunlarnın zayi olması durumunda malların fiilen ve tamamen hasar görmesi durumunda devreye girer. Bunun haricinde gerçekleşen hasarlara güvence vermez.

2. Dar teminat

Bu teminat için kullanılan klozlar; Denizyolunda : Instıtute Cargo Clauses (F.P.A.) Karayolunda : Kamyon Klozu Demiryolunda : Demiryolu Klozu Bu klozlar doğrusu; çarpma, çarpışma, devrilme, yangın, senedirım, infilak, dağ heyelanı, köprü çökmesi, sel ve su basması v.B.Rizikolar ile yükleme, olağan alıntılama ve boşaltma rizikoları, (Denizyolunda) batma, karaya oturma, çatışma, fırtınadan bir liman yada kıyıya sığınma ile ortaklaşa Avarya (vapur ile yükün aynı anda aynı tehlike ile karşı karşıya gelmesi sonucu doğacak harcamalar ile zarar, ziyan) hasarları ve kurtarma harcamalarını kapsar.

* Deniz Yolu sevkleri için ; Institute Cargo Clauses ‘’F.P.A’’ – 1.1.1963 veya Institute Cargo Clauses (C ) 1.1.1982
* Karayolu sevkleri için; Kamyon Klozu
* Havayolu sevkleri için; Dar teminat yoktur. (Yalnızca Tam Ziya veya Geniş güvence verilebilir).

Dar teminat kapsamında hususi avaryalar hariç ifadesi geçip bu ifade ‘’ kısmi hasarlar hariç ‘’ anlamında kullanılsa dahi , bu kloz incelendiğinde aslına bakarsak hiç de kısmi hasarları hariç tutan bir kloz olmadığı ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar kısmi hasarlar hariç deniyorsa da aşağıda belirtilen durumlar sonucu oluşan kısmi hasarlarda güvence kapsamındadır.
A) Malların taşındığı teknenin karaya oturması ,batması , yanması, infilak etmesi sonucu sigortalı emteanın uğrayacağı kısmi hasarlar tazmin edilir.
B) Yükleme, alıntılama,boşaltma işlemleri esnasında bir veya birden fazla kolinin tamamen zayi halinde bu koli veya kolilerin bedelleri ödenmektedir.
C) Tekne veya nakil aracının su hariç buz dahil herhangi bir harici cisimle çatışması ve temas etmesi halinde malda meydana gelebilecek kısmi hasarlar da ödenmektedir.

Kamyon Klozu ; Kamyon ile yapılan taşımalarda ‘’dar kapsamlı teminat ‘’ talep edildiğinde kullanılacak klozdur. Institute Cargo clauses C yada F.P.A klozunun kamyon taşımacılığına uygulanmış şeklidir.
Bu klozun içeriği ; Kamyon ile yapılacak taşımalarda bazı doğal afetlerde ve/veya yanması , çarpışması sebebi ile taşınan malın uğrayacağı hasarları tazmin eder.

Demiryolu klozu ; Dar teminatın demiryolu taşımacılığına uyarlanmış şeklidir. şu demek oluyor ki trenin devrilmesi ,katarların çarpışması , raydan çıkması vb . Gibi harici etkenlerin sebep olduğu hasarlar tazmin edilir.

3. Geniş teminat

Geniş teminat denilen bu kuvertürle (Institute Cargo Clauses All Risk yada Institute Cargo Clauses Air-A) adından da anlaşılacağı üzere harici rizikolar ve etkenler de dahil olmak üzere malın uğrayabileceği tüm hasarlara karşı teminat veren bir klozdur. Ancak all risks olarak adlandırılsa dahi bu teminatında bazı engellemelerı vardır. Gecikme , malın kendi özelliğinden yada bünye ve doğaından kaynaklanan hasarlar ve harcamaları karşılamaz. Fire , vezin noksanlığı, böceklenme şeklinde hasarlar buna en güzel örneklerdir. All Risks klozu zaten tüm nakil enstrumanları ( gemi , kamyon, tren ) için yapılan sevkiyatlara uygulanır. Uygulamada ise anılan klozun, taşımanın yapıldığı aracın özelliklerine uymayan hükümleri iptal edilerek veya sadece buna uyan hükümleri kullanılarak uygulama gerçekleşir.

İnstitute Air Cargo Clauses ‘’ All Risks ‘’ yada Institute Cargo Clauses Air ( A) All Risk klozunun sadece hava yolu ile taşınan mallara uygulanan şeklidir. Hava yolu ile yapılan taşımaların dışında uygulanmaz.

Nakliyat sigortalarında uygulanan klozlar güvence bakımından depodan depoya dır. ( From Warehouse to warehouse ) Başka bir deyişle sigorta teminatları malın satıcısının deposunu terk etmiş olduğu anda yürürlüğe girer ve alıcının deposunda son bulur. Şunu da vurgulamak gerekirse söz konusu olan malların gümrük depolarında ve alıntılama sırasında bulunacakları ara depolarda beklemeleri ek bir prim gerektirmeden teminata dahildir. Şartlar ve nakil aracı türlerine nazaran gümrük depolarında bekleme ile ilgili bu vaziyet şu şekilde özetlenebilir.
1- Deniz yolu ile taşımalarda ‘’All Risks’’ veya ‘’A’’ ile ‘’F.P.A’’ yada ‘’C‘’ klozuna göre malların gümrük depolarında tamamen boşaltıldığı andan itibaren 60 güne kadar bekleme teminata dahildir.

2- Tren yolu ile taşımalarda da All Risk veya ‘’A’’ klozuna nazaran 60 güne kadar ve fakat ‘’Demir Yolu Klozuna nazaran 15 ‘’güne kadar olan beklemeler teminata dahildir.

3- Kamyon ile meydana getirilen taşımalarda ‘’All Risks yada ‘’ A ‘’ klozuna göre yine 60 gmeşhurk bekleme teminata dahildir. Ancak kamyon klozunda güvence varış yerinde malın boşaltıldığında bittiğinden bekleme süresi ek primle teminata dahil edilebilir.

4- sadece All Risks’’ veya AİR hükümleri ile sigortalanan tayyare nakillerinde gümrükteki bekleme süresi 30 gündür.

Bu süreler yukarıda açıklanan klozların birer parçasıdır. Anılan sürelerin yetersiz olması durumunda süre bitmeden lüzumlu ihbarların yapılarak uzatma talebinde bulunulmuş olması gerekir. Uzatmalar ise beher 30 gün için geçerli ek primler karşılığı verilebilir.

B. Taşıma Sigortalarında Uygulanan Poliçe Türleri

1- Muvakkat (Geçici/Flotan) Poliçe

Muvakkat poliçe aynı zamanda flotan poliçe olarak da tanımlanmaktadır. Muvakkat poliçe ileri bir tarihte gerçekleşecek sevkiyatı önceden ve geçici olarak teminat altına alır. Bu poliçe ile iyi niyetinden kararlı olunmuş sigortalıyı teminatsız bırakmama adına bir nakliye ( seferi ) önceden sigortalamaktır. Doğrusu değeri , cinsi,miktarı belli olan bir malın, sevkiyat tarihi henüz belirlenmemiş olsa dahi önceden mutabık kalınmış hükümler çerçevesinde teminat altına alınmasına yarayan bir poliçe türüdür. Bu uygulamada poliçe primi , sevkiyatla ilgili yükleme zamanı belli olduğunda ve noksan bilgilerin tümü alındığında bir zeylname yada kati poliçe düzenlenerek alınır. Fakat poliçe düzenlendiğinde ek olarak standart poliçe ücreti tahsil edilir. Geçerlilik süresi 1 yıldır. 1 yıl içinde gerçekleşmeyen nakliyelere ilişkin muvakkat poliçeler kendiliğinden iptal olur.

Sigortalı teminat verilen sevkiyatla ilgili tüm bilgileri öğrenir öğrenmez sigortalıya bildirmekle yükümlüdür.

Emtia sigortalarında daha öncede beyan ettiğimiz şeklinde sigorta riski seferin başladığı anda yürürlüğe girer. Başlamış bir sefere teminat vermek mümkün değildir. Bu nedenle hoşnutsuzluğa sebep vermemek için özellikle akreditifli işlemlerde işleme başlanılması ile birlikte muvakkat sigorta teklifinin yapılarak söz konusu malın istenen şartlarda ve sorunsuz olarak sağlanması gerekir.

Muvakkat sigorta da sigortanın bir kısmı yada tamamı kesinleşebilir. Başka bir ifade ile teminat altındaki emtialar birden fazla seferde de sevk edilebilir. Bu durumda mal yola çıkmış ve dolayısı ile risk başlamış olsa dahi buna ilişkin kuvertür bu muvakkat sigorta ile sağlanmış olduğundan teminatta yeni şartlarla sağlanmış olacaktır. Bu yüzden muvakkat poliçe uygulaması doğabilecek birçok problemleri ortadan kaldırmaktadır.

Muvakkat poliçe kati poliçeye dönüşürken mutlaka muvakkat poliçenin numarasının bildirilmesi gerekir. Muvakkat poliçe sadece bir emtea türüne teminat verir. Birden fazla emtea söz mevzusu olduğunda her mal için ayrı poliçe düzenlenmesi gerekir.

2- Münferit (Kati) Poliçe

Bu poliçe hazır olan yapılacak sevkiyatı güvence altına alır. Bir poliçe ile ilgili tüm veriler mevcut ise muvakkat poliçe yerine direk kati poliçe düzenlenmektedir. Başka bir ifade ile sevki yapılacak malın sevk zamanı,seferi,değeri ve aracın bilinmesi durumunda muvakkat poliçe yapmanın bir kıymeti kalmadığından direk kati poliçe düzenlenmesi yoluna gidilir. Primlendirilmesi de cari tarife üzerinden yapılıp tahsilat gerçekleştirilir.


3- Abonman Poliçe

Muvakkat poliçenin daha kapsamlı halidir. Abonman poliçe uygulamasında 1 yıl süresince yapılacak tüm seferler sigortalı ile sigortacı içinde mutabık kalınmış fiyat, şart ve teminatlarla otomatikman güvence altına alınmaktadır.Uluslararası alanda en fazlaca bu tip sözleşmeler uygulanmaktadır. Abonman uygulaması, sigortalıya sözleşme dönemi içindeki tüm sevkiyatlar için önceden güvence verdiği için büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

Abonman sözleşmesinin uluslararası literatürdeki adı ‘’ open- cover policy ‘’ yada ‘’open – cover agrement ‘’ dir.

Sigortacı tarafından riskin değerlendirilmesi ve Abonman Poliçesinin yapılabilmesi için ;
1-sigortalı
2-sigorta dönemi( uygulamada çoğu zaman 1 yıldır )
3-Araç cinsel ( vapur,kamyon,tayyare,tren )
4-Araç başı azami yükleme limiti
5-sefer ( bir yıl süresince )
6-Emtia cinsel
7-güvence
8-Fiyat
9- İhbar şartları
10-Fesih Şartları
11- Abonman iade şartları( var ise )

Abonman sözleşmesinde "abonman iadesi" mevzusunda görüş birliğine varılmış ve bu vaziyet poliçeye yazılmış ise söz mevzusu iadenin gerçekleşmesi için ödenen ve suç duyurusu olunan hasar toplamının aynı sürede ödenen taşıma net priminin ( terör primi hariç ) % 50 sinden azca olması gerekir. Yapılacak iade miktarı üzerinde sigortalı ve sigortacı her sözleşme için farklı oranlar belirleyebilir. Uygulamada bu oran % 10 veya altıdır.

Nakliyat sigortaları ile ilgili bir sigorta teklifinin Sigorta Şirketi tarafınca değerlendirilebilmesi için;
1- Akreditif no’su (bir banka kanalı ile yapılan akreditif işlemi kaynaklı poliçelerde),
2- Sigortalının adı,
3- Sigorta Bedeli ( fatura Bedeli+ Navlun Bedeli + Ödenilen Sigorta Primi + %10 İmajinel (beklenen) kar,
4-Sigortaya konu malın esvap ve cinsel , taşıma şekli,ağırlık ve adedi,
5- Sevkin başlangıç ve bitim yeri,
6-araç adı ( gimi ise adı, kamyon ise plakası,tren ise vagon numarası,tayyare ise uçuş numarası,
7-Yükleme zamanı,
8-İstenen teminat,

III. Sigorta kıymeti, Aşkın - eksik Sigorta ve Sigortanın Başlangıcı ile Sonu

A. Sigorta kıymeti

A. 4: Taraflar başka bir esas kararlaştırmamışlarsa, gemi yada diğer deniz ve göl araçlarının sigorta kıymeti, rizikonun başladığı andaki değerdir. Aksi kararlaştırılmadıkça, yakıt, kumanya ve levazım, vapur adamlarının ücretleri, sigorta ücreti bu değere dahil değildir.

B. Aşkın ve noksan Sigorta

A.5: Sigorta bedeli sigorta kıymetini aşamaz, aşan kısım var ise geçersizdir. Sigorta bedeli sigorta değerinden azca ise tazminat sigorta bedeli ile sigorta kıymeti arasındaki orana bakılırsa ödenir.

C. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

A. 6: Bu sigorta, aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede belirtilen tarihte öğleyin saat 12:00’de başlar ve yine poliçede belirtilen tarihte öğleyin saat 12:00’de sonlanmış olur. Her iki biçimde de gemi yada diğer deniz ve göl araçlarının bulunduğu yerin saati esas alınır.

IV. Hasar ve Tazminat

A. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarafların Yetki ve Yükümlülükleri

B.1: Riziko gerçekleştikten sonrasında, tarafların bütün hakları saklı kalmak koşyüce ile, her türlü koruma önlemlerini almaya yada bu tarz şeylerin alınmasını istemeye, gözetmeye yada bunlara girişmeye veya başlamaya sigortalı yada sigorta ettiren mecburi, sigortacı da yetkilidir.Sigortacının bu eylemlerinden dolayı ödeme yükümlülüğünü peşinen kabul ettiği ileri sürülemez.

Sigortalı yada sigorta ettiren bu mevzularda sigortacı ile tam bir işbirliği yapmak, bu önlemlerin alınmasına yardım etmek için elindeki bütün belge ve detayları sigortacıya vermekle yükümlüdür.

Bundan başka, görevli üçüncü kişilere karşı rücu haklarını korumak üzere, bütün önlemleri zamanında almak ve gerekli işlemleri yapmak için, sigortalı veya sigorta ettiren, sigortacı ile koşulsuz işbirliği yapmakla yükümlüdür.

Sigorta ettiren yada sigortalı bu maddede sayılan yükümlülükleri yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarında bir artış olursa bu kısım sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir.

B. Hasar Bildirimi ve Hasara İlişkin Belgeler

B.2: Sigorta ettiren yada sigortadan haberi olması halinde sigortalı, rizikonun gerçekleştiğini öğrenir öğrenmez bu durumu sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
Sigorta sözleşmesinden doğan borcun muaccel olabilmesi için sigortalı, tazminatın hesabını gösteren bir liste ile diğer lüzumlu belgeleri vermek zorundadır. Bu belgeler deniz taşımalarında özellikle şunlardır:

* Sigortalı mala ait satmaca
* Poliçe aslı (cirolu)
* Sigortalı mala ait ordino
* Gümrük rezerve zaptı
* Gümrük muayene zaptı
* Çeki sıralaması
* Çetele listesi
* Gümrük (giriş veya çıkış) beyannamesi
* Gümrük vezne makbuzu
* Taşıyıcıya çekilen ihtarname mektubu
* Draft survey raporu
* gözetim raporu (poliçede bu şekilde bir şart var ise)
* Akreditif belgesi-gerekirse istenilmektedir
* Satış sözleşmesi gerekirse istenilmektedir,
* Manifesto-gerekirse istenilmektedir
* Hasarlı mallara ait fotoğraf
* Vergi kimlik numarası

Kara Taşımacılığı ile ilgili hasar dosyasının tamamlanması için ihtiyaç duyulan bu belgeleri ithalat, ihracat ve yurt için taşımacılığını beraber değerlendirerek şu şekilde sıralayabiliriz:

* Konşimento-sevk irsaliyesi
* Sigortalı mala ilişkin satmaca
* Poliçe aslı
* Malların hasarlı veya noksan olarak alındığına dair teslim tutanağı
* Sigortalı mala ilişik ordino
* Gümrük rezerve zaptı
* Gümrük muayene zaptı
* Çeki listesi
* Çetele sıralaması
* Gümrük (giriş veya çıkış) beyannamesi
* Gümrük vezne makbuzu
* Taşıyıcıya çekilen ihtarname mektubu
* gözetim raporu (Poliçede böyle bir şart var ise)
* Akreditif belgesi-gerekirse istenilmektedir.
* Satış sözleşmesi-gerekirse istenilmektedir.
* Hasarlı mallara ilişik fotoğraf
* ATR belgesi-gerekirse istenilmektedir (AB ülkeleri ile yapılan taşımacılıkta kullanılır).
* Kaza sonucu hasar meydana gelmiş ise kaza zaptı
* Aracın Ruhsat fotokopisi
* Sürücüye ait yeterlik fotokopisi
* Taşıma, frigo firik araç ile yapılmış ise aracın soğutma raporu

C. Halefiyet

B.3. Sigortacı, ödemiş olduğu tazminat meblağı ile sınırlı olmak kaydıyla, sigortalının üçüncü kişilere karşı olan tazminat talebi haklarına sahip olur. Sigortalı, sigortacının isteği üzerine bu hususu dispeçte yada sigorta tazminatı makbuzunda yahut buna ilişik bir belgede belirtmeyi kabul eder.

V. Çeşitli Hükümler

A. İyiniyet Yükümlülüğü

C.1:Taraflar, sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında ve devamı boyunca iyiniyetle hareket etmekle yükümlüdür.

Sigorta ettiren yada sigortalı veya bunların sözleşmeyi yapmakla görevlendirdiği kişiler, sözleşmenin esasına ilişkin kendilerince malum her hususu, sözleşme yapılmadan önce sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde iyiniyete aykırı hareket edilmiş sayılır. Sigorta ettiren yada sigortalı ya da bunların sözleşmeyi yapmakla görevlendirdikleri kişiler, işlerinin olağan süreci içinde, kendilerince bilinmesi gerekli her hususu biliyor sayılırlar. Rizikonun değerlendirilmesi açısından taşıdıkları önem dolayısıyla, sözleşmeyi yapmış olup yapmama veya sigorta priminin ya da şartların belirlenmesinde, basiretli bir sigortacının vereceği karara etken olabilecek her husus sözleşmenin esası ile ilgili husus sayılır ve Türk tecim Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.
B. Sigorta Priminin Ödenmesi

C.2. Sigorta priminin tamamı yada taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit, poliçenin tesliminde ve kalan taksitler de poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir.
Sigorta ettiren kimse primini vermemiş, prim erteleme edilmiş veya poliçede vadeleri atama ve tespit edilen herhangi bir taksitini, vade gününün bitiminde ödememiş ise temerrüde düşer. Temerrüt gününü takip eden 15 gün içerisinde de sigorta ettiren prim borcunu ödemezse bu müddetin bitiminden itibaren 15 gün süre ile sigorta teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği takdirde sigorta sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur. Bu poliçe ile ilgili herhangi bir prim iadesi ekli özel şartlara gore yapılır.

C. Tebliğ ve İhbarlar

C.3: Sigorta ettiren yada sigortalının bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye, noter aracılığı yahut taahhütlü mektupla yapılır. Sigorta şirketinin bildirimleri de sigorta ettiren yada sigortalının poliçede gösterilen adreslerine, bu adreslerin değişmiş olması halinde ise sigorta şirketinin merkezine yada sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye bildirilen son adreslerine aynı surette yapılır. Tararlara imza karşılığı elden verilen mektup, telgraf, teleks yada faks ile meydana getirilen bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

D. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

C.4: Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigorta ettirene ve sigortalıya ilişkin olarak öğrenecekleri sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludurlar.

E. Yetkili Mahkeme

C.5: Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin yada sigorta sözleşmesine aracılık meydana getiren acentenin ikametgahının bulunduğu yerdeki yada rizikonun Türk karasularında gerçekleşmesi halinde rizikonun gerçekleştiği yerdeki ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

F. Zamanaşımı

C.6: Sigorta sözleşmesinden dünyaya gelen tüm talepler, hasar tarihinden itibaren iki yılda zamanaşımına uğrar.

G. Özel Şartlar

C.6: Tarafların anlaşmasına gore, genel şartlara aykırı olmamak kaydıyla özel şartlar konulabilir ve bu özel şartlar genel şartlara gore öncelikli olarak uygulanır.

http://www.turkhukuksitesi.com/
10.01.2017 00:01
Alıntı ile Cevapla