Yeni Yorum Gönder 
 
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cezanın Ertelenmesi-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Yazar Konu
siirvehikaye
Ziyaretçi

 
Yorum: #1
Cezanın Ertelenmesi-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Madde 51 - (1) İşlediği kabahattan dolayı iki yıl yada daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen bireyin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış veya altmış beş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için ferdin;

a) Daha önce kasıtlı bir kabahattan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,

b) suçu işledikten sonrasında yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla yine suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması, gerekir.

(2) Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, kabahattan önceki hâle getirme yada tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, şart gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi hâlinde, başat kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhâl salıverilir.

(3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan azca, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.

(4) Denetim süresi içinde;

a) Bir meslek yada sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine,

b) Bir meslek yada sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının nezarete altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,

c) Onsekiz yaşından ufak olan hükümlülerin, bir meslek yada sanat edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine,

Mahkemece karar verilebilir.

(5) Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu birey, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü müessese yetkilileri yada nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir.

(6) Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve toplumsal durumunu göz önünde bulundurarak, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman birey görevlendirmeden geçirilmesine de karar verebilir.

(7) Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi yada kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin ihtarsına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde; ertelenen cezanın kısmen yada tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.

(8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi hâlli olarak geçirildiği
takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.


A2-)5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması

Madde 231 – (5)Sanığa yüklenen kabahattan dolayı yapılan yargılama sonucunda hükmolunan ceza ,bir yıl yada daha azca süreli hapis veya adli para cezası ise ; mahkemece ,hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Hükmün açıklanması , kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder.
Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilebilmesi için ;

a-Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan ötürü mahkum olmamış bulunması

b-Mahkemece ,sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yine suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,

c-kabahatun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı ziyanın ,aynen iade,kabahattan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, gerekir

(7)Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde ,mahkum olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yapmış oldurımlara çevrilemez.

(8)Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının verilmesi halinde sanık,beş yıl süreyle denetim süresine doğal olarak tutulur.Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle ,sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak ;

a-Bir meslek yada sanat sahibi olmaması halinde ,meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla ,bir eğitim programına devam etmesine,

b-Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde ,bir kamu kurumunda yada özel olarak aynı meslek yada sanatı yapan bir başkasının nezarete altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,

c-Belli bölgelere gitmekten yasaklanmasına , belli bölgelere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına veya takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine karar verilebilir.

Denetim süresi içersinde dava zamanaşımı durur.

(9)Altıncı fıkranın © bendinde belirtilen koşyüce derhal yerine getiremediği takdirde ;sanık hakkında mağdura yada kamuya verdiği zarar denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilebilir.

(10)Denetim süresi içersinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde,açıklanması geriye bırakılan yargı ortadan kaldırılarak ,davanın düşmesine karar verilir.

(11)Denetim süresi içersinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkeme hükmü açıklar.Sadece mahkeme ,kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getirmeyen sanığın durumunu değerlendirerek cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine veya koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkumiyet hükmü kurabilir.

CMK MD 231 HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanığın yapılan yargılama sonucu hükmolunan ceza iki yıl veya daha az süreli hapis cezası yada adli para cezası ise mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.Hükmün açıklanmasının geri bırakılması sanık hakkında herhangi bir hukuki sonuç doğurmaması anlamına gelecektir.Hükmün açıklanmasının geri bırakılabilmesi için sanığın daha önce kasıtlı bir kabahattan dolayı mahkum olmamış olması;mahkemece sanığın bir duruşmadaki tutum ve davranışlarından tekrar suç işlemeyeceği kanaati oluşması ve de son olarak kamunun yada mağdurun uğramış olduğu ziyanın aynen iade,tazmin veya kabahattan önceki hale getirilmesi suretiyle tüm bunlaryla giderilmesi durumunda HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI CMK MD 231 ÇERÇEVESİNDE HÜKMOLUNUR.HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI İLE ARTIK SEÇENEK YAPTIRIM yahut HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ YOLUNA AYNI CEZA İÇİN GİDİLEMEZ.HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI İLE SANIK 5 YIL DENETİMLİ SERBESTLİĞİ TABİ TUTULACAKTIR.YİNE AYNI ŞEKİLDE KAMU ya da MAĞDURUN UĞRADIĞI ZARAR DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ İÇİNDE TAKSİTLER HALİNDE DE ÖDENEBİLİR.EĞER DENETİMLİ SERBESTLİK HÜKÜMLERİNE UYULMAZ veya BU SÜRELER İÇİNDE KASTEN SUÇ İŞLENMESİ HALİNDE MAHKEME HÜKMÜ AÇIKLAR ancak YİNE MAHKEMENİN TAKDİRİNDE VE DE KOŞULLARIN BULUNMASI HALİNDE SEÇENEK YAPTIRIM yahut
CEZANIN ERTELENMESİ YOLUNA GİDİLEBİLİR.

TCK MD 51 HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ

İşlediği kabahattan dolayı 2 yıl ya da daha azca süreli hapis cezasına hükmolunması halinde mahkûm edilen ferdin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış ve de atmış beş yaşını doldurmuş kişiler için üç senedir. Sadece ertelenebilme sonucunın verilebilmesi için daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına hükmolunmamış olması; suç işledikten sonra yargılama süresince gösterdiği pişmanlık sebebiyle tekrar suç işlemeyeceği noktasında mahkemede kanaat uyandırması halinde cezanın ertelenmesine karar verilebilir. Cezanın ertelenmesi; suç dolayısıyla zarara uğramış olan kamu yada mağdurun zararının karşılanmasına bağlanabilir. Buna bakılırsa zarar giderilinceye kadar infaz kurumunda cezasının çektirilmesine karar verilebilir; ziyanın giderilmesiyle birlikte mahkemenin vereceği kararla derhal serbest bırakılır. Denetimli serbestlik süresi minimum bir yıl maksimum 3 yıl olacak olup cezadan daha az denetimli serbestlik süresi getirilemez. Yükümlünün denetim süresinde kasıtlı suç işlemesi halinde yada başat uyarmasına karşın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ertelenen cezanın kısmen yada tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.

TCK md 51 cezanın ertelenmesi ile CMK md 231 hükmün açıklanmasının geri bırakılması arasındaki fark TCK md 51 cezanın ertelenmesinde 3 ay dan fazla kasıtlı suç işlememiş olması aranırken CMK md 231 de ise daha önce kasıtlı suç işlenmemiş olması aranmaktadır.Buna nazaran taksirle işlenen suçlar söz mevzusu hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve de hapis cezasının ertelenmesi noktasında bir tesiri söz mevzusu olmayacaktır.Bir diğer fark ise cezanın ertelenmesinde minimum bir maksimum 3 yıl olan denetim süresi hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında 5 yıldır.Gene cezanın ertelenmesinde cezanın ertelenmesinin kabahata ilişkin ziyan olan mağdur veya kamunun zararının karşılanmasına bağlanabileceği doğrusu mahkemenin takdirinde olacağı belirtilirken hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarında mutlak olarak kamu veya mağdurun suç sebebiyle uğramış olduğu ziyanın karşılanmasını aramaktadır.Yine öteki önemli bir fark da 18 yaşını doldurmamış yada 65 yaşını doldurmuş sanıklar için cezanın ertelenmesinde;hükmün açıklanmasından farklı olarak 3 yıl süreli hapis cezasında dahi cezanın ertelenebileceği belirtilmiştir.

"Cezanın Ertelenmesi-Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uğur Hakan Kahraman'e aittir ve makale, yazarı tarafından Türk Hukuk Sitesi (http://www.turkhukuksitesi.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
10.01.2017 01:03
Alıntı ile Cevapla